Gå tilbake til:
Du er her:

Arealstrategi som viser hovedgrepene

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune utarbeidet en arealstrategi som er i tråd med den overordnede strategien for Dokken. Arealstrategien er nå levert tilpolitisk behandling.

Arealstrategien viser hoveddisponering av området. Den skal være en konkretisering av de overordnede visjonene i form av byutviklingskonsept, og legge grunnlag for byutviklingsgrep i kommende juridiske arealplaner. 

 Arealstrategi til 2.gangs behandling sendt fra fagetaten til politisk behandling

Plan- og bygningsetaten oversendte justert arealstrategi til 2. gangs politisk behandling oktober 2022.​​

Se det justerte forslaget til Arealstrategi her

Arealstrategien var på høring april-mai 2022. 
Se de innkomne høringsinnspillene her.

Byplangrep og prinsipper for arealutviklngen

Arealstrategien foreslår en fleksibel og tilpasningsdyktig struktur som muliggjør flere alternative programmeringer (innhold og bruk) av kvartaler og bygningsmasse. Videre blir det viktig å sikre en påkobling til nærområder som Møhlenris og Laksevåg, i tillegg til sentrum.

Gåbyen Bergen-konseptet er videreført gjennom 5 hovedprinsipper for transformasjonen av Dokken:

1.Utvikle landskap og historie

2.Møte sjøen med variert bruk

3.Lage byrom og natur på land og vann

4.Bruke fleksibel bystruktur og skape gode nabolag

5.Bygge gåbyen på Dokken

Les Arealplanstrategien her

Trinnvis utvikling

Siden transformasjonen vil skje over lang tid, vil den også gjøre det mulig å utvikle området trinnvis. ​​

•Legges opp til at søndre del (fra Dokkens tverrende og sørøstover) av området utvikles først, mens den nordvestre delen kan utvikles senere

 

Følg oss på