Dokken

Tidslinje - Hvor er vi, og hvor skal vi på Dokken?

Utviklingen av Dokken 2050 som ny og sentral bydel i Bergen er i gang. For å gi deg bedre oversikt over prosessen har vi satt opp en tidslinje. Hvor er vi nå og hvor skal vi?

2023

2022 

 • Justert forslag til arealstrategi for Dokken 2050 ble behandlet i byrådet høsten 2022. 
 • Bystyret vedtok å opprette Dokken utvikling AS og vedtok  utviklingsselskapets vedtekter, eierstrategi og kapitalisering av selskapet i juni 2022.   Formålet med utviklingsselskapet  er å  ivareta kommunens behov og ønsker for transformasjon og byutvikling på Dokken.
 • Fra 2022 og utover - Utviklingsselskapet etableres med nødvendige ressurser og kompetanse til å gjennomføre den ønskede byutviklingen på Dokken.
 • Bergen kommune er partner i EU Horizon prosjektet Elexia, som startet opp i Bergen i oktober 2022. Prosjektet skal pågå i fire år og skal finne smarte energiløsninger for fremtidens Dokken.

2021 

 • 8.januar – 5.februar – Høringsperiode for overordnet strategi.   
  Se alle høringsinnspillene her.
 • 25.mars – Byrådet behandlet saken om arealstrategiforslag for Dokken. 
  På møtet ble det fattet vedtak om at utkast til arealstrategi for Dokken skulle legges ut til høring (sak 11010/2021).
 • 17.april – Forslag til arealstrategi legges ut for høring. 
  Arealstrategi for Dokken skal bidra til å konkretisere de overordnete visjonene fra Overordnet strategi for Dokken, og være et godt diskusjonsgrunnlag for veien videre.
 • 20.april – Innspillsmøte for tomtevalg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.  
  Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal samlokaliseres i området Dokken og Jekteviken. I forslag til arealstrategi for Dokken pekes det på tre tomtealternativer.
 • 28. April – Vedtak om overordnet strategi og kommunalt AS for utvikling av eiendommer.  
  Bystyret har vedtatt Dokken 2050 – Overordnet strategi, som skal styre videre utvikling av Dokken. Dokken skal være et forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling i både økologisk, økonomisk og sosial forstand. Bystyret vedtar også at et utviklingsselskap i form av et kommunalt aksjeselskap (AS) skal håndtere utviklingen av de kommunale eiendommene på Dokken. Utviklingsselskapet skal etableres så raskt som mulig og innen utgangen av 2022.
 • 29.april – Informasjonsmøte om arealstrategiforslaget.
  Åpent, digitalt informasjonsmøte om strategiforslaget, der man kunne stille muntlige og skriftlige spørsmål. 
  Alle innsendte innspill er offentlige og kan leses på denne siden.
 • 16.juni – Bystyret om tomtevalg for Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.  
  To tomter er aktuelle, og bystyret har vedtatt å jobbe videre med tomtealternativene A og C.
 • 1.juli – Byrådet justerer fremdriftsplanen etter høringsinnspill. 
  Byrådet mener det er nødvendig å jobbe enda mer med arealstrategien før den legges frem for bystyret.  Plan- og bygningsetaten oversender justert forslag til arealstrategi til politisk behandling høsten 2022.

2020 

 • 7.mai – Oppstartseminar for parallelloppdrag på Dokken. 
  Som en del av prosjektet Overordnet strategi opprettet Bergen kommune parallelloppdrag for å få innspill til utviklingen. I hard konkurranse ble tre konsulentteam valgt ut til å jobbe med spennende oppgaver.
 • 22.juni – Midtveisseminar for parallelloppdrag på Dokken. 
  Tre av teamene presenterte sitt arbeid etter første arbeidsfase Disse var: Asplan Viak m.fl., Tredje Natur m.fl. og ÅF Advansia m.fl​.
 • 3.september – Sluttseminar for parallelloppdrag på Dokken. 
  På sluttseminaret presenterte de tre utvalgte teamene Asplan Viak/MAD m.fl., Tredje Natur m.fl. og Advansia/Vill m.fl. arbeidet sitt. 
  Forslagene fra teamene ble også stilt ut på Marineholmen. Se utstillingen her.  Se mer i vurderingsgruppens oppsummerende rapport om parallelloppdragene med anbefalinger til kommunens videre arbeid på Dokken.

2019 

 • 30.april – Bergen og omland havnevesen avvikles, og Bergen og omland havn AS (BOH AS) opprettes.
 • 29.mai – ByLab1 om transformasjonsområde Dokken. 
  Bergen kommune gjennomførte den første av flere ByLaber om Dokken, der målet for dagen var å etablere et felles utgangspunkt for videre prosess. Som Første ByLab om Dokken handlet det om å dele perspektiver og visjoner for utvikling av området.
 • 19. juni – Vedtak i bystyret om oppstart programarbeid Dokken.  
  Bystyret i Bergen vedtok å starte opp offentlig plan- og programarbeid for transformasjon av Dokken og Jekteviken til en ny bydel. I bystyrevedtaket blir det vist til potensialet og kvalitetene området har for å kunne utvikles til en attraktiv bydel med en blanding av bolig, næring, kultur og rekreasjon med god allmenn tilgang til sjøen. I det samme vedtaket ba bystyret byrådet forberede oppstart av et utviklingsselskap for de kommunale eiendommene på Dokken.
 • 9. desember – ByLab2 om overordnet strategi
  Over 130 deltakere fra ulike bransjer og posisjoner ble delt inn i arbeidsgrupper for å diskutere hva som er viktig å prioritere på Dokken i lokalt, regional, nasjonalt og globalt perspektiv.

 Fakta: Hva er ByLab? 
ByLab er Bergen kommunes laboratorium for byutvikling og skal være en nøytral arena for dialog, samarbeid og samspill knyttet til byutviklingen i Bergen. Konseptet er tatt i bruk som en pilot for å teste ut litt andre prosesser og metoder. Målet er økt engasjement og eierskap til prosessene i by- og stedsutviklingen. 

2018 

Ønsker du å lese mer om Dokken 2050 prosjektet?

 Her har vi samlet 10 ting du bør vite om Dokken 2050
 

Følg oss på