Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturminnegrunnlag: Sykkelfelt Carl Konows gate

Planområdet strekker seg fra Gyldenpris til Damsgård hovedgård med Carl Konows gate sentralt i området. Hele planområdet var opprinnelig en del av Håstein gård, som senere ble til gården Damsgård.

Kulturminnegrunnlag: Sykkelfelt Carl Konows gate bilde
 
 

Dette var et jordbruksland der det mot slutten av 1700-tallet ble etablert flere lyststeder. Fra midten av 1800-tallet ble det en økende grad av industriutbygging på Laksevåg, og det resulterte i ny boligbebyggelse. Dette gjelder spesielt i perioden 1910-1920 da det ble utarbeidet flere veiplaner og reguleringsplaner for å møte det økende behovet for boliger i tilknytning til industrien. Området fra Stranden og utover preges fortsatt av industri og næring, men av gammel industribebyggelse er lite bevart.

Dette kulturminnegrunnlaget har fokus på sentrale og viktige kulturminner og kulturmiljø. Formålet her er å komme med visse føringer for den videre utvikling av området i henhold til de rammene som er gitt ved oppstart av detaljreguleringen. Ut fra dette kulturminnegrunnlaget er det noen kulturminner og kulturmiljø som er viktig å ta hensyn til i den videre planleggingen. Her er det også inkludert noen kulturminner og kulturmiljøer som ligger like utenfor, eller tangerer plangrensen. Dette ut fra en vurdering av at tiltaket kan ha konsekvenser for disse kulturminnene.

Vedlegg