Gå tilbake til:
Du er her:

Regionalt Samarbeidsorgan Vest

Regionalt Samarbeidsorgan Vest etableres nå som et nettverk mellom kommunene og UH-sektoren i regionen. Hensikten med arbeidet er å styrke infrastrukturen for relevant forskning for kommunene.

Velkommen til nettsiden for Regionalt samarbeidsorgan Vest – for forskning i kommunene.  På denne siden vil det komme mer informasjon om virksomhet og aktiviteter i samarbeidsorganet. 

Kunnskapskommunen og KS piloterer nå opprettelsen av et Regionalt samarbeidsorgan (RSO) for Vestland og Rogaland sammen med kommuner i hele regionen. RSO er opprettet på bakgrunn av anbefalinger som Kommunenes strategiske forskningsorgan la frem, i sin sluttrapport. Her anbefales slike regionale samarbeidsorgan som bestanddeler av et kunnskapssystem for kommunene, innenfor helse- og omsorgstjenestene. RSO Vest har formell oppstart i 2021. 

Hva er Regionalt Samarbeidsorgan Vest? 

Formålet med arbeidet som nå settes i gang i region Vest er å etablere en nettverksarena mellom kommuner og UHI-sektor, som styrker infrastrukturen for forskning i kommunene - innen helse, omsorg og velferd. Det er behov for å rette mer forskning mot de samfunnsutfordringer som kommunene skal løse med sine tjenester, og det er behov for gode systemer for at kommunene skal ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Derfor ønsker vi å samle kommunene og forskningsmiljøene for å sammen diskutere og prioritere behov og muligheter. Regionalt Samarbeidsorgan Vest vil dekke region Vest (Vestland og Rogaland) som består av 66 kommuner.

Målsetninger for arbeidet

RSO Vest omfatter en region med store lokale forskjeller både i infrastruktur, nærhet til forskningsmiljøer, innbyggertall og ressurser. Men det er viktig at hele regionen har eierskap og forpliktelser til samarbeidet. RSO skal samle kommunenes kunnskapsbehov, og jobbe på vegne av både store, små og mellomstore kommuner. Samarbeidsorganet vil selv utarbeide et foreløpig mandat for det regionale samarbeidet. Disse baseres på utredninger og anbefalinger fra KSF-rapporten, som peker på at regionale samarbeidsorgan skal:

  • være rådgivende for kommunenes beslutningsorganer i saker som gjelder forskning og kunnskapsgrunnlag 

  • jobbe for bedre rammebetingelser, insentiver og virkemidler for forskning og forskningsmidler i kommunene 

  • styrke kommunenes kompetanse i hele kunnskapsarbeidet: som eier, partner og bruker av forskning 

  • vurdere kunnskapsbehov og bestille kunnskapsoppsummeringer på prioriterte områder 

Struktur for RSO Vest

Strukturen som skisseres i KSF-rapporten legger til rette for en informasjon- og rapporteringsflyt mellom hver enkelt kommune og til RSO, via lokale FOU-klynger/-nettverk for kommunene, som et mellomledd. Vi oppfordrer derfor alle kommuner som ikke deltar i slike klynger/nettverk til å melde seg på.

KSF som overordnet organ over fire regionale samarbeidsorganer
Struktur for kunnskapsløft for kommunene (Kilde: KSF-rapporten)
Bilde: https://www.ks.no/globalassets/KS-ksf-rapport-F43-interaktiv.pdf

En klynge av kommuner gir mer kraft, utjevner noe av forskjellene mellom store og små kommuner og skaper et felles strategisk verktøy for kunnskapsarbeidet i hver region. Klyngene åpner for samarbeid, effektiv bruk av forskningsmidler og økt verdiskapning i felles aktiviteter. Når kommunene selv setter agenda for forskningen knyttes forskningsresultater og helsetjenester tettere sammen, til beste for innbyggerne.

Et slikt «kunnskapssystem» for kommunene vil kunne omfatte alle kommuner på Vestlandet, såfremt at en er tilknyttet en klynge/ nettverk som behandler FoU-saker som er av viktighet for kommunene. Videre skisseres det i KSF-rapporten fire regionale samarbeidsorgan, og et nytt nasjonalt KSF på toppen. 

Det er skissert fire slike klynger på Vestlandet, knyttet til geografiske områder: 

  • Sentrale Hordaland: Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest 
  • Sør-Rogaland: Klyngesamarbeid for forskning innen helse og omsorg i Sør-Rogaland
  • Fonna (Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland): FOUSAM 
  • Tidligere Sogn og Fjordane: Helse- og omsorgsutvalet 

Ønsker du å spille inn relevante saker/aktiviteter eller andre gode idéer til samarbeidsorganet, og hvordan det kan fungere, er du velkommen til å gjøre det! Send en mail til oss på kunnskapskommunen@bergen.kommune.no, og merk e-posten med “Innspill RSO”.

Kontaktpersoner:

Lars Bergesen Lars.Bergesen@bergen.kommune.no
Hedvig Lie Nygaard  Hedvig.Nygaard@bergen.kommune.no