Gå tilbake til:
Du er her:

Midlertidig botilbud og asylmottak

De som bor i midlertidige botilbud (hospits) og asylmottak har ikke vanlige husleieavtaler. Beboerne er regnet som sårbare grupper. Kommunen fører derfor tilsyn med disse botilbudene.

Kommunen skal finne midlertidig botilbud til personer som ikke klarer å skaffe dette selv. Bostedsløse kan kontakte NAV for å søke om midlertidig bolig, noe du kan lese mer om her: Midlertidig botilbud. Midlertidig botilbud skal være nettopp midlertidig, kommunen skal hjelpe dem som trenger det med å skaffe seg en varig bolig. 

Mennesker som søker om beskyttelse i Norge, asylsøkere, har rett til et sted å bo mens de venter på at søknaden deres blir behandlet. Det er Utlendingsdirektoratet som inngår driftsavtaler med asylmottak og tildeler beboere plass. I asylmottak bor både asylsøkere og flyktninger som har fått opphold i Norge og venter på bosetting i en kommune. Asylmottak kan både være store bygg med mange små boenheter, eneboliger som deles av flere, eller leiligheter der asylmottaket har inngått leieavtale. 

Felles for beboere i midlertidige botilbud og asylmottak er at de ikke har husleieavtaler, som andre leietakere har rett på. De er derfor ikke beskyttet av rettighetene i husleieloven. De har i mindre grad mulighet til å påvirke hvor de får tilbud om bolig. I bygg der det bor mange kan det være høy slitasje, som følge av utfordringene enkelte av beboerne kan ha. Beboerne kan ha vanskelig for å ivareta egne interesser. Selv om boligene er midlertidige kan enkelte beboere bli værende i mange år. 

Derfor har disse botilbudene særskilt meldeplikt til kommunen (forskrift om miljørettet helsevern § 14). I Bergen, Austevoll, Bjørnafjorden, Osterøy, Vaksdal og Øygarden går meldingene til Miljørettet helsevern. Vi fører tilsyn med botilbud uten døgnbemanning og asylmottak omtrent annethvert år. Les mer om meldeplikten her: Meldeplikt for midlertidig botilbud og Meldeplikt for asylmottak

Beboere kan klage til kommunen på forholdene i midlertidige botilbud og asylmottak. Da fører Miljørettet helsevern tilsyn, enten varslet på forhånd, eller uanmeldt. Du kan lese mer om hvordan klage her: Klage på midlertidig botilbud.

Per nå er det to midlertidige botilbud uten døgnbemanning, og tre midlertidige botilbud med bemanning, alle i Bergen kommune. Det er ikke asylmottak i Bergen, Austevoll, Bjørnafjorden, Osterøy, Vaksdal eller Øygarden.