Indre Laksevåg 2020
Indre Laksevåg
Bilde: Solveig Trædal

Seks år har gått. Hva mente innbyggerne i indre Laksevåg i 2014, og hva mener innbyggerne i 2020 om sitt bo- og nærmiljø?

Respons analyse har, på vegne av Bergen kommune, gjennomført en spørreundersøkelse om nærmiljø, trivsel og tilhørighet blant innbyggere i indre Laksevåg. Første gang i 2014 og nå i 2020.

Spørreskjema ble sendt ut til personer i alderen 15 år og eldre, og nå i 2020 kom det inn 770 besvarelser. Her kan du lese rapportene i sin helhet. Selv om det er krevende tider på grunn av Covid-19, har mange besvart undersøkelsen og svarprosenten utgjorde ca. 24 %. Svarene fra årets undersøkelse sammenlignes med resultatene fra undersøkelsen i 2014. Dette gir et bilde av hvordan innbyggere i området opplever sitt nærmiljø, og vil igjen være til stor nytte for en evaluering av kommunens innsats og utviklingen i området (les mer om områdesatsing her).

Flere mener indre Laksevåg er et attraktivt sted å bo

Resultatene viser at innbyggerne i indre Laksevåg er generelt mer fornøyd med nærmiljøet på de fleste områdene kartlagt. Det er flere nå enn i 2014 som er enige i at indre Laksevåg er et attraktivt sted å bo, og flere unge oppgir at de ikke har planer om å flytte fra området. Besvarelsene viser også en økt andel som opplever forbedringer på opplevelsen av trygghet og trygge oppvekstsvilkår. Dette siste har også vært et av de prioriterte områdene i kommunens områdesatsing, og er samtidig det forholdet som har størst vekt for vurderingen av områdets attraktivitet. Andelene som er enige i at området har gode møteplasser har økt siden 2014, og det samme gjelder andelene som er enige i at kultur-, fritids, og aktivitetstilbudet er godt.

Innbyggerne mener at tilbud som butikker, et effektivt kollektivtilbud og turterreng/turstier trekkes frem som viktig for at en skal trives. Her er små endringer fra 2014, men unntaket er viktigheten av tilgang til sjø og vann som har økt signifikant siden forrige undersøkelse. Andelene som ukentlig deltar i egenorganiserte aktiviteter har økt, som f.eks. det å gå tur, sykle, jogge, samt drive egenorganisert idretts- og friluftsaktivitet. Det er flere som nå benytter seg av buss til og fra området, samtidig som andelen som benytter bil går ned.

Rus, kriminalitet, forsøpling og hærverk er forhold som påvirker trivsel og trygghet i området. Disse forholdene var betydelige problem i 2014. Det er de fortsatt, men i mindre grad enn i 2014. Særlig er det en forbedring når det gjelder forsøpling og hærverk. Det er noen færre som oppgir at rus, kriminalitet, forsøpling og hærverk påvirker deres livskvalitet negativt, men om lag halvparten av innbyggerne svarer at de får livskvaliteten påvirket negativt av dette.

Selv om der er en svak forbedring siden 2014, er det fortsatt ganske få som opplever at befolkningen i indre Laksevåg får påvirke kommunens planer i særlig grad. Der er ikke endring i andelene som har deltatt på folkemøter eller andre møter i forbindelse med områdesatsingen.

Presentasjon av innbyggerundersøkelsen

For å presentere funnene i innbyggerundersøkelsen har Respons Analyse laget syv kortfilmer. Kortfilmene som du ser under er basert på undersøkelsens hovedtema:
1. Oppfatning av nærmiljøet 


2. Bruk av nærmiljøet 


3. Tilhørighet 


4. Toleranse 


5. Rus, kriminalitet, forsøpling og hærverk  


6. Informasjon om tilbud og tjenester 


7. Påvirkning og engasjement 

Hele innbyggerundersøkelsen kan leses her:


Kontaktpersoner

Områdesatsing: 
Linda Nordgreen 
linda.nordgreen@bergen.kommune.no  

Respons Analyse AS:  
Idar Eidset  
idar.eidset@responsanalyse.no