Sætreparken 2020
Sætreparken
Bilde: Linda Nordgreen

Seks år har gått. Hva mente innbyggerne i Ytre Arna i 2014, og hva mener innbyggerne i 2020 om sitt bo- og nærmiljø?

Respons analyse har, på vegne av Bergen kommune, gjennomført en spørreundersøkelse om nærmiljø, trivsel og tilhørighet blant innbyggere i Ytre Arna. Første gang i 2014 og nå i 2020.

Spørreskjema ble sendt ut til personer i alderen 15 år og eldre, og nå i 2020 kom det inn 414 besvarelser. Her kan du lese rapportene i sin helhet. Selv om det er krevende tider på grunn av Covid-19, har mange besvart undersøkelsen og svarprosenten utgjorde ca. 27 %. Svarene fra årets undersøkelse sammenlignes med resultatene fra undersøkelsen i 2014. Dette gir et bilde av hvordan innbyggere i området opplever sitt nærmiljø, og vil igjen være til stor nytte for en evaluering av kommunens innsats og utviklingen i området (les mer om områdesatsing her).

Flere mener Ytre Arna er et attraktivt sted å bo

Resultatene viser at innbyggerne i Ytre Arna er generelt mer fornøyd med området på de fleste områdene som er kartlagt sammenlignet med i 2014. Flere nå enn i 2014 er enige i at Ytre Arna er et attraktivt sted å bo, og flere unge oppgir at de ikke har planer om å flytte fra området. Å bedre innbyggernes oppfatning av Ytre Arna som attraktivt og trygt sted å bo, har vært en prioritert oppgave i områdesatsingen. Flere opplever også økt trygghet, men her er det noen færre som er enige i at skoleveiene er trygge.

Andelen som er enige i at området har gode møteplasser har økt signifikant siden 2014, og det samme gjelder andelene som er enige i at kultur-, fritids, og aktivitetstilbudet er godt.

Innbyggerne mener at tilbud som butikker, turterreng/turstier, et effektivt kollektivtilbud, opplyste gang og sykkelveier og et levedyktig lokalt næringsliv trekkes frem som viktig for at en skal trives i området. Der er en økning i andelen som mener tilgang til sjø og vann er viktig. Andelen som ukentlig deltar i egenorganiserte aktiviteter øker også, som f.eks. det å gå tur, sykle og jogge, drive egenorganisert idretts, og friluftsaktivitet, og gå i fjellene rundt Ytre Arna.

Rus, kriminalitet, forsøpling og hærverk er forhold som påvirker trivsel og trygghet i området. I 2014 var det ganske mange som oppfattet disse forholdene som problematiske. Selv om det fortsatt er en del som mener dette er problem også i dag, er det en signifikant forbedring sammenlignet med 2014. Særlig er det en forbedring når det gjelder rus og kriminalitet, og noen færre oppgir at disse forholdene påvirker deres livskvalitet negativt.

Det er noen færre som opplever at befolkningen i Ytre Arna får påvirke kommunens planer i særlig grad nå enn i 2014, men flere oppgir at de har deltatt på folkemøter eller andre møter i forbindelse med områdesatsingen.

Presentasjon av innbyggerundersøkelsen

For å presentere funnene i innbyggerundersøkelsen har Respons Analyse laget syv kortfilmer. Kortfilmene som du finner under er basert på undersøkelsens hovedtema:
1. Oppfatning av nærmiljøet 


2. Bruk av nærmiljøet 


3. Tilhørighet 


4. Toleranse 


5. Rus, kriminalitet, forsøpling og hærverk 


6. Informasjon om tilbud og tjenester 


7. Påvirkning og engasjement 

Hele innbyggerundersøkelsen kan leses her: 

Kontaktpersoner

Områdesatsing: 
Linda Nordgreen 

linda.nordgreen@bergen.kommune.no  

Respons Analyse AS:  
Idar Eidset  

idar.eidset@responsanalyse.no