Evaluering av Ny energi rundt Damsgårdssundet -2017

Asplan Viak har på oppdrag fra Bergen kommune gjennomført en ekstern evaluering av handlingsprogrammet Ny energi rundt Damsgårdssundet, som har vært en stor satsing på byutvikling og levekårsinnsats.

I 2007 ble det vedtatt at Bergen kommune, Husbanken og flere private aktører skulle samarbeide om å gi bydelene like sørvest for Bergen sentrum, et felles løft. Samarbeidet ble bekreftet gjennom handlingsprogrammet Ny energi rundt Damsgårdssundet, som skulle bidra til å kombinere en markedsdrevet byutvikling med offentlig innsats i et boligområde med levekårsutfordringer. Handlingsprogrammet inneholder både fysiske og sosiale tiltak.

Evaluering av Ny energi rundt Damsgårdssundet bilde
Fra åpningen av Småpudden.
Bilde: Kari Ingvaldsen

Programmet ble formelt avsluttet ved åpningen av Småpudden i 2016. Bergen kommune har ønsket å evaluere denne satsingen for å lære mer om hva som har vært suksesskriterier, og hva som kunne vært håndtert bedre. Asplan Viak vant anbudskonkurransen om oppdraget, og har levert sin rapport i november 2017.

Evalueringen består av både gjennomgang av en rekke dokumenter (referat, økonomiplaner, reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og så videre) og gjennomføring av dybdeintervjuer med aktører på alle sider av bordet. Konklusjonen er at denne formen for offentlig/privat samarbeid er en god måte å bidra til slike felles løft. Handlingsprogrammet har ifølge rapporten bidratt til et koordinert og bredt byutviklingsløft i området. Spesielt har informanter fra nærområdet vært veldig positive til innsatsen som er lagt ned fra Bergen kommune.

Rapporten fastslår også at en del ting kunne vært gjort på en bedre måte. Organiseringen og samordningen av aktørene kunne vært klarere og mer tydelig avklart, og selve handlingsprogrammet kunne vært strukturert på en bedre måte. Asplan Viak peker også på at arealplanleggingen i området kunne vært bedre tilpasset gjennomføringsmodeller og finansiering av infrastrukttiltak som for eksempel Småpudden.

Hele rapporten og tiltaksoversikten kan lastes ned ved å følge lenken til høyre. God lesning!

Vedlegg