Resultater fra innbyggerundersøkelse i Indre Laksevåg bilde
Spørreundersøkelse logo

Innbyggerundersøkelse i Indre Laksevåg - 2014

Sommeren 2014 gjennomførte Ipsos MMI en innbyggerundersøkelse i Indre Laksevåg og mottok nærmere 800 besvarelser.

Om innbyggerundersøkelsen

Formålet med undersøkelsen er å gi et overordnet inntrykk av innbyggernes opplevelse og holdninger til eget bosted som et sted å bo og leve. Undersøkelsen skal brukes både som en evaluering av områdesatsingen, og som beslutningsgrunnlag for videre prioriteringer for arbeidet vi gjør. Ved å gjenta undersøkelsen om noen år, vil vi kunne få ytterligere svar på retningen områdesatsingsarbeidet har tatt.

791 personer har svart på spørreundersøkelsen, og datainnsamlingen fant sted mellom 10.juni - 8.august. Undersøkelsen er gjennomført som en postalundersøkelse, der postalskjemaer ble sendt ut til et representativt utvalg av innbyggerne i Indre Laksevåg over 15 år. De største innvandrergruppene fikk tilsendt spørreskjemaet på eget språk i tillegg til norsk.

Følgende temaer har blitt kartlagt:

  1. Oppfatning av nærmiljøet
  2. Bruk av nærmiljøet
  3. Tilhørighet og toleranse
  4. Informasjon om tilbud og tjenester
  5. Kjennskap til områdesatsingen

Noen av funnene

På et overordnet nivå er innbyggerne i Indre Laksevåg relativt godt fornøyd med sitt hjemsted. Yngre er mindre fornøyde enn eldre, og har i større grad flytteplaner. Tilbudene som oppleves som viktigst er de som legger til rette for ikke-organisert aktivitet som for eksempel gåturer, sykling og jogging i nærområdet. Det er stor spredning i hvorvidt man føler tilhørighet til sitt nærmiljø. Private relasjoner og fysiske omgivelser er de faktorene som i størst grad skaper tilhørighet.

For å trives i nærmiljøet er tilbud og tilgjengelighet av butikker, turterreng og turstier, og et effektivt kollektivtilbud viktig. Gang- og sykkelveier, parker og lekeplasser skårer også høyt på denne oversikten.

I en indirekte analyse som er gjort finner vi blant annet at trygghet er den faktoren som i størst grad påvirker hjemstedets totale attraktivitet. Drøyt 1 av 3 føler seg ikke alltid trygge i Indre Laksevåg, og trygghet en meget viktig faktor for trivsel.

Les hele innbyggerundersøkelsen ved å følge lenken til høyre.

Vedlegg