Gå tilbake til:
Du er her:
Olsvik

Innbyggerundersøkelse i Olsvik - 2018

Vinteren 2018 gjennomførte Respons Analyse på vegne av Bergen kommune en innbyggerundersøkelse i Olsvik og mottok i overkant 650 besvarelser. Her er resultatene.

Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om innbyggernes opplevelser og holdninger til eget nærmiljø. Resultatene av undersøkelsen vil legges til grunn for den framtidige områdesatsingen i Olsvik.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden januar til april 2018. Det ble sendt ut spørreskjema til 2200 personer i alderen 15 år og eldre. Det ble sendt ut skjema på norsk og engelsk. Svarprosenten på undersøkelsen var på 30 %.

Følgende temaer har blitt kartlagt:
1. Oppfatning av nærmiljøet
2. Bruk av nærmiljøet
3. Tilhørighet og toleranse
4. Rus, kriminalitet, forsøpling og hærverk
5. Informasjon om tilbud og tjenester
6. Påvirkning og engasjement

Noen av funnene som er gjort

Innbyggerne i Olsvik er godt fornøyd med nærmiljøet på de fleste områder vi har kartlagt. Man er særlig fornøyd med adkomst til og fra, at boligene er velholdte, bussforbindelsene, og at området er et trygt sted å vokse opp i. Man er ikke fullt så fornøyd med tilbudet av kultur- fritidsaktiviteter, forholdene for syklister, mulighetene for å engasjere seg i kultur-, fritids-, og aktivitetstilbud, og informasjon om slike tilbud, samt tilbudet av gode møteplasser for folk i nærmiljøet.

Et viktig funn i undersøkelsen er at et klart flertall (84 %) mener Olsvik er et trygt område å vokse opp i. Nesten like mange føler seg trygge i området også på kveldstid.

Flertallet av innbyggerne føler i stor eller ganske stor grad tilhørighet til området. Innbyggerne oppfatter nærmiljøet som tolerant overfor innflyttere fra både andre land og andre deler av Norge.

Det er ganske få som opplever at befolkningen i Olsvik får påvirke kommunens planer for området i særlig grad. Om lag 1/3 engasjerer seg til en viss grad i saker som gjelder utviklingen av Olsvik. Selv om engasjementet er noenlunde likt fordelt mellom aldersgruppene, ser vi en viss tendens til at det er i aldersgruppene mellom 30-44 år at engasjementet er størst. Det er også en tendens til at grad av tilhørighet påvirker engasjementet i positiv retning.

Du kan laste ned hele innbyggerundersøkelsen ved å følge lenken: