Kart som viser gater Nygårdshøyden sør
Nygårdshøyden sør
Bilde: Bergen kommune

Gatebruksplan for Nygårdshøyden sør

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Nygårdshøyden sør. Planen legger premissene for opparbeiding av gatene og byrommene når infrastrukturen under bakken er utbedret.

Planforslaget var på høring sensommeren 2022, og revidert planforslag ble sendt fra fagetaten til Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling mai 2023.  

Gatebruksplanen skal sikre en koordinert innsats fra kommunen, og illustrerer en langsiktig visjon for hele søndre del av Nygårdshøyden:  

  • Et sammensatt bymiljø 
  • Sentralt boligstrøk med flere lokale møteplasser 
  • Romslige arealer for myke trafikanter 
  • Begrenset bilkjøring 
  • Et forbilde i  «Gåbyen» Bergen 

 

Trinnvis gjennomføring 

Tiltakene vil bli gjennomført trinnvis over mange år, og hvert detaljprosjekt skal byggesaksbehandles. Gatebruksplanen er derfor et fleksibelt verktøy som gir rom for revideringer dersom det er behov for det.  

Analyser har vist at Nygårdshøyden er et område som gir et godt utgangspunkt for en fungerende hverdag uten privatbil. I tråd med bystyrets vedtak (sak 218-16, Bystyremøte 21.09.2016), Byrådsplattformen «Bergen – en god by for alle», og overordnede planer anbefales det å redusere parkeringen innenfor planområdet. Dette åpner for endret bruk av den offentlige gategrunnen, og den lave trafikkmengden i området gjør det mulig å velge integrerte løsninger i mange gater.  

Nye gatetun og sambruksgater 

Det anbefales å etablere flere gatetun og sambruksarealer, tilrettelagt for lek og opphold. Disse gatene får et grønnere preg med åpne overvannsløsninger. Det vil bli tillatt å stanse i gatetun for varelevering og lignende, men gateparkering skal saneres. Ved behov vil det kunne etableres HC-parkeringsplasser. Eksisterende gatetun skal videreføres. 

Tilrettelegging for syklister 

I tråd med  sykkelstrategien skal det legges til rette for sykling. Allégaten sør og deler av Harald Hårfagres gate blir sykkelprioritert gate, hvor syklister og bilister deler vegbanen.  I Harald Hårfagres gate, fra krysset ved Hans Holmboes gate skal det tilrettelegges for sykling mot envegskjøring, som i dag. I Strømgaten skal det etableres sykkelfelt. I øvrige tovegskjørte gater, sambruksgater og gatetun anbefales sykling i blandet trafikk. I gater med envegskjøring anbefales sykkelfelt mot kjøreretningen.  

Fremtidig kjøremønster og tilgjengelig parkering 

Trafikksystemet består av samlegater og adkomstgater. Samlegater utgjør hovedstrukturen i trafikksystemet på Nygårdshøyden, og gir adkomst til og fordeler trafikken i området. Adkomstgater gir nødvendig tilkomst til boliger og eiendommer. De lokale samlegatene skal utformes som tradisjonelle bygater med tosidig fortau.  

Parkering er primært anbefalt etablert i samlegatene. I dag er det plass til rundt 400 parkerte biler i området, og når alle de foreslåtte tiltakene er gjennomført vil det være plass til rundt 110. Parkeringen består av beboerparkering, bildeling, avgiftsplasser og HC-parkering. Reduksjonen vil skje trinnvis over flere år, etter hvert som tiltak skal gjennomføres i gatene.  

I flere gater skal det legges til rette for nye løsninger for håndtering av overvann, samt bossnedkast og returpunkt for glass og metall.  

Status og fremdrift  

Graveklubbens arbeid er inndelt i flere faser. Første fase på Nygårdshøyden har antatt anleggsstart i 2024.  

Forslaget til gatebruksplan for Nygårdshøyden sør ble sendt fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for Klima, miljø og byutvikling juli 2021.   

Byrådet vedtok i møte juni 2022 å legge planforslaget på høring, og det var på høring sensommeren 2022.   

Planforslaget er bearbeidet etter høring, og revidert forslag ble sendt fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for Klima, miljø og byutvikling mai 2023.   

Presentasjon fra informasjonsmøte 

I forbindelse med høringen i 2022, arrangerte Plan- og bygningsetaten et informasjonsmøte 24. august, hvor planforslaget ble presentert. Bymiljøetaten var også til stede og fortalte om planlagt gateopprustning i området.   

 

Vedlegg