Gå tilbake til:
Du er her:
Områderegulering på Slettebakken bilde

Områderegulering på Slettebakken

Byrådet har vedtatt oppstart av områderegulering for Slettebakken.

Hva skal områdeplanen inneholde?

Planens hovedformål er å legge til rette for en utvikling av Slettebakken med idrettsaktiviteter, boliger med gode bomiljø, næring og attraktive grøntareal som innbyr til bruk og aktivitet. Det ble i 2017 utarbeidet en mulighetsstudie for Sletten og Slettebakken. Det er denne mulighetsstudien, sammen med føringer i bystyrevedtaket, som ligger til grunn for planprogrammet som er utarbeidet. Videre har byrådet kommet med innspill til planprogrammet i forbindelse med med at det ble gjort vedtak om oppstart av planarbeidet. Mulighetsstudien viser en mulig videreutvikling av arealene på Slettebakken i forbindelse med at det gamle avfallsdeponiet på Slettebakken nå skal saneres.

Idrettsbyen

Slettebakken skal videreutvikles med mangfoldig tilbud av idretter og aktiviteter. Saneringen av avfallsdeponiet medfører at haller og fotballbane må fjernes, og erstatningsanlegg for disse skal planlegges. Dagens idrettstilbud skal videreføres og videreutvikles med nye anlegg og tilbud. Fysak er foreslått flyttet, og skal integreres mer med den organiserte idretten på Slettebakken.

Kompakt byutvikling rundt Bybanen

Det skal legges til rette for kompakt byutvikling med boliger ved bybanestoppet på Slettebakken og ved dagens idrettshaller. Varierte boligtyper og gode bomiljø blir vektlagt. Videre vil det være aktuelt å se på mulighet for etablering av nærservice og lokalt møtested ved bybanestoppet. I området ved dagens idrettshaller vil det også bli aktuelt å etablere næring i tillegg til boliger. Det skal vurderes ulike konsepter for boligbygging, eksempelvis startboliger og andre boligtyper som kan bidra til rimelige familieboliger.

Tverrforbindelser, grønn allmenning og grøntarealer

Det skal være enkelt å bevege seg gjennom de nye arealene på Slettebakken. I planarbeidet vil vi jobbe med å legge til rette for bedre tverrforbindelser mellom Tveitevannet og Mannsverk/Nattland, i tillegg til å forbedre interne gangforbindelser på Slettebakken og mot bybanestoppet. En grønn allmenning vil være en sentral del av den grønne tverrforbindelsen mellom Mannsverk/Nattland og Tveitevannet. Mulighet for universell utforming av gangforbindelser mot Tveitevannet skal undersøkes, og det skal også utredes en mulig sykkeltrasé gjennom planområdet. Ivaretakelse og utvikling av grønnstruktur, inkludert bydelspark og Bybaneskogen, skal være et overordnet prinsipp i områdeplanen. Det skal også utredes mulighet for parsellhager eller urban dyrking.

Fremdrift

• Planoppstarten har vært på høring.

Si din mening!

I samarbeid med Asplan Viak har Bergen kommune nå utarbeidet en spørreundersøkelse hvor du kan si hvordan du vil ha den fremtidige idrettsbyen. 

Trykk her for delta. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger. Besvarelsen tar 3-4 minutter.  

Vedlegg