Gå tilbake til:
Du er her:
Plangrense
Plangrense
Bilde: Bergen kommune

Områdereguleringsplan for Spelhaugen

Planforslaget for Spelhaugen er under arbeid. Bakgrunnen for planarbeidet er kommuneplanens arealdel og dens målsetninger om styrking av bydelssentre, lokalsentre og fortetting i byggesonen.

Planarbeidet for Fyllingsdalen sentrale deler ble innledet høsten 2012, og oppstart av områdereguleringen ble varslet våren 2015. Mars 2020 ble det bestemt at planen skulle deles i to:

Ekstra utredninger på Spelhaugen

Spelhaugen og arealer med atkomst fra Krokatjønnveien blir behandlet som en egen områdereguleringsplan. Dette skyldes at det trengs mer utredninger i Spelhaugen.

I sentrale deler av Spelhaugen ligger et nedlagt avfallsdeponi. Innledende undersøkelser (jordprøver) har vist at deponiet inneholder miljøgifter og produserer deponigass. Det er i 2021-22 gjennomført en grundigere kartlegging av miljøgifter hvor prøvetaking av jord, sigevann, grunnvann og deponigass inngår. Kartleggingen skal brukes som grunnlag for å utarbeide en tiltaksplan etter forurensingsloven. Tiltaksplanen skal angi hvordan helse og miljø ivaretas når området bygges ut.

Spelhaugbekken ble lagt i rør da området ble utbygget. Bekken forsvinner inn i rør ved Kanadaskogen friluftslivsbarnehage, og kommer ut igjen etter ca. 1 km nedenfor Krokatjønnveien. I planarbeidet skal bekken vurderes gjenåpnet. En forutsetning for å åpne bekken vil trolig være at den helt flate dalbunnen i de sørlige delene av Spelhaugen kan justeres slik at det blir et lengdefall på dalbunnen. 

I vestre del av Spelhaugen skal man vurdere etablering av et underjordisk energianlegg for fyring med biobrensel.

Mulighetsanalyse og fortettingspotensial

Høsten 2012 uførte eksterne fagmiljøer mulighetsanalyser for sentrale deler av Fyllingsdalen. Analysene gav innspill til utvikling av sentrumsområdet Oasen og næringsområdet på Spelhaugen og sammenhengen mellom disse. Videre gav de et bilde av potensialet for fortetting med boliger også utenfor næringsområdene, samtidig som en god blågrønn struktur skal ivaretas. Tre grupperinger av arkitekter og byplanleggere utarbeidet hvert sitt idéforslag.

Prosessen viste et betydelig fortettingspotensial i sentrums-, nærings- og boligområdene. Arbeidet klargjorde også at området har forbedringsmuligheter når det gjelder tilgjengelighet, mangfold og urbane kvaliteter.

Detaljering i planene

For sentrumskjernen i Spelhaugen, samt for parker og samferdselsanlegg, er det et mål å detaljregulere tiltakene. Det kreves da en tilstrekkelig detaljering til at byggesaker kan behandles med hjemmel i områdereguleringsplanen.

For arealer utenfor sentrumskjernen er det et mål å fastsette overordnete rammer for framtidig utbygging. Utbygging vil være betinget av at det utarbeides detaljreguleringsplaner.

Framdrift

  • Oppstart av områdereguleringen ble varslet våren 2015. Sammen med planoppstarten fulgte et forslag til planprogram for arbeidet, der status, målsetninger og utredningsprogram var beskrevet.
  • Planprogrammet ble revidert på bakgrunn av mottatte innspill og vedtatt i Komité for miljø og byutvikling 27. august 2015.
  • Høsten 2020 ble det varslet at plangrensa ble utvidet mot vest med mål om å få en gangatkomst mellom Holtet borettslag og Bybanen, samt for å vurdere etablering av et biobrenselanlegg i fjell.
  • Planprosjektet er ikke prioritert i 2022.

Vedlegg: