Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsfoto Bryggen
Bilde: Agnete Helene Matre

Trafikkplan sentrum

Byrådet vedtok i 2020 å starte opp arbeidet med Trafikkplan sentrum. Her finner du informasjon om forslaget som er sendt fra fagetaten.

Bakgrunnen for vedtaket er målsettingen om å utvikle en helhetlig plan som skal bidra til reduksjon av personbiltrafikken og gi bedre forhold for gange, sykkel, kollektiv og varetransport i det sentrale byområdet.

Sentrumsgruppen i Miljøløftet har utarbeidet et forslag til en overordnet temaplan som nå er sendt videre for politisk behandling. Forslaget skal etter planen legges på offentlig høring sommeren 2022. 

kart som viser prinsippene for foreslått fremtidig sonesystem
Prinsippene for et fremtidig sonesystem
Bilde: Bergen kommune

Forslag til fremtidig trafikksystem 

Formålet med Trafikkplan sentrum er å bidra til å skape et livskraftig og attraktivt bymiljø i sentrum. Målet er å kunne etablere en tilnærmet bilfri bykjerne. I tillegg til redusert støy- og luftforurensning, vil dette gi muligheter for å etablere bilfrie byrom, utvidet fortausareal, gode sykkelløsninger og prioritering av kollektivtrafikken. Samtidig skal sentrumsområdet være tilgjengelig for beboere, varedistribusjon og besøksparkering.

Trafikkplan sentrum er et forslag til hvordan trafikksystemet kan bli i det sentrale byområdet på lang sikt. Den inneholder vurderinger av mål, strategier og tiltak knyttet til trafikkløsninger i ulike tidsperspektiv. Disse overordnede anbefalingene vil utgjøre et rammeverk for etterfølgende planlegging av gang- og sykkelløsninger, kollektivtiltak og øvrige gatebruksløsninger i sentrum. 

To prinsippløsninger for trafikksystemet

Første steg for å nå disse målene kan realiseres når bybanen til Åsane - sammen med en forlenget Fløyfjelltunnel - åpner. Det er vurdert to prinsippløsninger for trafikksystemet:

  • Alternativ 1, Åpent Torget
  • Alternativ 2, «Bilfritt» Torget (stengt for privatbiler, åpent for kollektivtransport og varelevering til Torget i et begrenset tidsrom)
Illustrasjon som viser alternativ 2
Alternativ 2
Bilde: Bergen kommune

Fagetaten anbefaler en trafikkplan etter prinsippene i Alternativ 2, «Bilfritt» Torget. Løsningen innebærer delvis sonedeling som gir en indre sentrumskjerne prioritert til gange, sykkel, kollektivtrafikk og nødvendig varetransport.

Hovedbegrunnelsen for anbefalingen er at løsningen gir en sammenhengende bilfri sone i indre bykjerne som gir miljøgevinster og mer plass til myke trafikanter, kollektivtrafikk og varetransport.

Status og fremdrift

  • Trafikkplan sentrum er et prosjekt i Miljøløftet, og utarbeidet av sentrumsgruppen i Miljøløftet
  • Forslaget ble sendt fra Plan- og bygningsetaten til byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling juni 2022
  • Byrådet vedtok i møte 30. juni å legge forslag til Trafikkplan sentrum ut på offentlig ettersyn. Høringsfristen er 6. september 2022.

Åpent informasjonsmøte

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpent informasjonsmøte om saken tirsdag 30. august klokken 18.00 - 20.00 i Autogården, Johannes Bruns gate 12. For å få oversikt over hvor mange som kommer, har vi opprettet et enkelt påmeldingsskjema. 

Vedlegg