Endringer ved forenklet behandling

Her finner du veiledning om reguleringsendringer ved forenklet behandling, tidligere kjent som mindre endringer.

Om forenklet behandling

Reguleringsendringer følger i utgangspunktet samme regler som ved utarbeidelse av detaljregulering. For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess, etter plan- og bygningsloven § 12-14. Dette gjelder endringer som:

  • i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig
  • ikke går utover hovedrammene i planen
  • og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder

Reguleringsendringer etter forenklet behandling er gebyrbelagt, se gjeldende gebyrforskrift (tidligere gebyrregulativet).

Plan- og bygningsetaten vurderer og beslutter om endring kan følge forenklet behandling.  Rundskriv H-6/17 (pdf) er veiledende i denne vurderingen. Dersom det innkommer merknader som viser at endringen er spesielt konfliktfylt, vil endringen ikke kunne følge forenklet behandling. Reguleringsplaner med hjemmel i pbl 1985 eller eldre lover bør ikke endres, men erstattes av ny plan, jf. retningslinje til kommuneplanens arealdel (KPA) § 2.

Oppstart av planendring 

Forslagsstiller sender forslag eller forespørsel om reguleringsendring etter forenklet behandling til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Forslag skal utarbeides av fagkyndig. Det må fremgå at det ønskes forenklet behandling. Det må i beskrivelsen begrunnes at forslaget oppfyller kriteriene i pbl § 12-14.

Det kan avholdes et avklaringsmøte dersom Plan- og bygningsetaten eller forslagsstiller anser at det er behov for det. Det anbefales at det avholdes avklaringsmøte dersom det er tvil om endringen kan følge forenklet behandling. Møtet er gebyrbelagt.

Det er ikke krav til å kunngjøre og varsle oppstart. I tilfeller hvor det kan være tvil om saken kan følge forenklet behandling, anbefales det å varsle oppstart på vanlig måte. Det må fremgå av varslingen at kommunen vil vurdere forenklet behandling. 

Krav til medvirkning

Det er ikke krav til at forslaget skal legges ut på offentlig ettersyn. Før det treffes vedtak skal forslag til endring forelegges berørte myndigheter, eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket og andre berørte parter, slik at disse får anledning til å uttale seg. Dette gjøres når planforslaget er komplett. Uttalefrist settes normalt til 3 uker. I utgangspunktet har Plan- og bygningsetaten ansvar for gjennomføring, men etter avtale kan plankonsulent ta på seg denne oppgaven.

Politisk behandling og vedtak

Myndigheten til å treffe vedtak er delegert til byrådet. Kun endringer av skrivefeil, feil i notasjoner eller andre redaksjonelle feil er delegert og kan vedtas av Plan -og bygningsetaten.

Når vedtak er fattet, oppdaterer plankonsulent vedtatte endringer i aktuelle dokumenter. Plan- og bygningsetaten gjennomgår rettede dokumenter, kunngjør vedtatt endring på nett og i avis, og varsler berørte parter med brev.

Komplett forslag til endring etter forenklet behandling

Planmaterialet som kreves for komplett endringsforslag avhenger av de foreslåtte endringene og avtales med saksbehandler i den enkelte sak. Fremstilling av planmaterialet skal være i henhold til kommunens kravspesifikasjon. Minstekravet vil typisk være plankart, reguleringsbestemmelser og beskrivelse. Beskrivelsen skal inneholde en oversikt og redegjørelse for de ønskede endringene, behovet for og konsekvensene av disse. Dette inkluderer en redegjørelse for om endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder, jf. pbl. § 12-14. 

Plankart og bestemmelser

Som regel innarbeides de ønskede endringene i gjeldende plankart. Gjeldende reguleringsplaner finnes i planregisteret. Basiskart og plandata på SOSI-format kan bestilles gjennom Ambita - Infoland. Endringen kan dekke hele eller kun deler av gjeldende plan. Egne maler for tittelfelt skal brukes ved ulike typer endringer, se veilederen Bruk av tittelfelt- / tegnforklaringsmaler i Bergen kommune

Gjeldende bestemmelser i word-format kan som regel oversendes av Plan- og bygningsetaten.

Plankonsulent har ansvar for å fylle ut tabell i bestemmelsesdokumentet med saksnummer, arealplan-ID og revisjonsdato. Tabellen finnes i malen for reguleringsbestemmelser. Bestemmelser som skal strykes markeres med rødt og gjennomstreking og nye bestemmelser merkes med rød skrift. Alle endringer markeres med en fotnote, hvor det refereres til saksnummer. I fotnotene skal det fremkomme om bestemmelsen er strøket, tilføyd eller endret.