Planprogram

Her finner du veiledning om innsending av forslag til planprogram, og om konsekvensutredning av private forslag til detaljregulering.

Det skal utarbeides planprogram for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter reglene i plan- og bygningsloven § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger.

Planforslag som omfattes av forskriftens § 6 og vedlegg I, skal konsekvensutredes og ha planprogram.

Planforslag som faller inn under kriteriene i forskriftens § 10 skal konsekvensutredes og behandles etter samme forskrifts § 8. Slike planforslag skal ikke ha planprogram eller melding.

Prosess:

Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Høringsfristen skal være på minst seks uker. Dialog med planmyndigheten om forslag til planprogram før høring avtales i den enkelte sak etter behov.

Innen to uker etter høring og offentlig ettersyn av planprogram, skal plankonsulent sende inn et revidert forslag til planprogram samt merknadsskjema til behandling. Plan- og bygningsetaten behandler forslaget og utarbeider fagnotat med anbefalinger til politisk behandling for fastsetting av planprogram.

Byrådet fastsetter planprogrammet iht. gjeldende delegasjonsvedtak. Dersom planprogrammet fastsettes med endringer, må plankonsulent revidere planprogrammet i henhold til vedtak. Plan- og bygningsetaten legger ut fastsatt planprogram på kunngjøringssiden og sender ut orientering  til berørte parter.

Dersom byrådet beslutter å ikke fastsette planprogrammet, kan forslagsstiller kreve at det forelegges for utvalg for miljø og byutvikling for endelig avgjørelse.

For videre veiledning og mal til planprogram, se Håndbok om konsekvensutredning av klima og miljø (Miljødirektoratet). 

Last ned:

Her kan du laste ned skjema for innsendelse av forslag til planprogram, samt merknadsskjema