Veiledningsmøte

Før det brukes tid og ressurser på utarbeidelse av planinitiativ anbefales det å bestille et veiledningsmøte.

I veiledningsmøtet vil det orienteres om viktige premiss, utredninger og avklaringer som må legges til grunn for planoppstart. Her kan kommunen peke på aktuelle problemstillinger og overordnede føringer for det aktuelle området som er kjent per dags dato.

Forslagsstiller står fritt til å bestille veiledningsmøte uten plankyndig. I møtebestillingen må ønsket regulering og aktuelle problemstillinger/avklaringspunkter beskrives. Hva som kreves av grunnlagsmateriale før møtet avhenger av hva som ønskes veiledning om og vil variere fra sak til sak. 

Det presiseres at i et veiledningsmøte tas det ikke stilling til planoppstart. Dette avklares først når det søkes om oppstart av planarbeid. Kommunen kan derimot formidle hvorvidt det er sannsynlig at planoppstart kan aksepteres, eventuelt fraråde et planarbeid på bakgrunn av kjent informasjon som gis i møtet.

Kommunen kan i forkant av møte hente innspill fra aktuelle faginstanser/-etater. I enkelte tilfeller ber forslagsstiller om at andre aktuelle faginstanser/-etater deltar i møtet. Kommunen vil gjøre en vurdering og står fritt til å invitere andre aktuelle deltagere i møtet.

I etterkant av møtet sender saksbehandler møtereferat hvor føringer og diskusjoner fra møtet er gjengitt.

Benytt skjemaet på denne siden for å bestille møte. Møter vil normalt kunne avholdes innen 4 uker fra mottatt møtebestilling. Dere vil motta forslag til møtetidspunkt når saken har fått tildelt saksbehandler. Møter avholdes i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12.

Veiledningsmøter er gebyrbelagt, se kommunens gebyrregulativ.
 

Bestill veiledningsmøte: