Justerer kursen for fremtidens eldreomsorg

Bystyret har vedtatt rullering av temaplanen Omsorg med kunnskap - plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016- 2030.

Planen er en revisjon av eksisterende plan vedtatt i bystyret 21. september 2016. Rullert plan inneholder endringer som bygger på kunnskap og erfaringer etter at planen ble vedtatt i 2016.

Nye satsinger som brukermedvirkning, bedre samarbeid med pårørende, heltidskultur, tillit og faglighetsreformen, smittevern, musikkterapi og psykologtilbud i sykehjem er nå tatt med. Videre fokuserer planen på satsingsområder for å heve kvaliteten på institusjonstjenestene, med søkelys på aktivitet og innhold i hverdagen, kompetente ansatte, et godt og hjemlig bomiljø og en naturlig plass i nærmiljøet.

Arbeidet med rulleringen av planen har vært gjennomført med en plangruppe og en undergruppe. Eldrerådet har vært representert i begge gruppene. Planen ble sendt på høring med høringsfrist i januar 2021. Det kom inn 23 høringsinnspill.

Saken ble behandlet på bystyremøtet 20. mai 2021. 

LES PLANEN: 


LES OGSÅ:   
Dokumentene i saken og Forhåndsomtale fra byrådets behandling