Ny plan for et eldrevennlig Bergen på plass

Bergen har fått en helt ny plan som skal sikre et mer eldrevennlig Bergen. Nå er planen vedtatt av bystyret.

"Et eldrevennlig Bergen - Seniorplan for Bergen kommune 2019-2024" inneholder en rekke tiltak som skal gjøre det bedre for eldre i byen. 

Klikk her for å se den endelig vedtatte planen.

Bystyret vedtok komiteens innstilling og merknad. I tillegg vedtok bystyret følgende tre nye merknader, som handler om treningstilbud, boformer samt sykehjem og omsorgsboliger som sentral for aktiviteter for nærmiljøet:

"Fysisk aktivitet er sentralt for å forebygge sykdom og styrke livskvaliteten også blant de eldre i befolkningen. Det er viktig at Bergen kommune i sitt samarbeid og kontakt med byens idrettslag tydelig understreker behovet for et godt treningstilbud til denne gruppen. Treningstilbudet må dessuten være tilpasset eldre med begrenset økonomisk handlingsrom."

"Heller ikkje Bergen kommune har kome langt nok når det gjeld å leggja til rette for mangslungne buformer. Det har vore lite utvikling og kreativitet i buformer samleis som einsemd vert sagd å vera ei av vårt samfunns største utfordringar. Bystyret ber om at byrådet forserer aktiviteten med å identifisera og utvikla buformer som motverkar einsemd, det vere seg 'besteforeldrekollektiv', modernisering av aldersheimskonseptet med mykje meir. Eldrerådet vil vera ein god medspelar, Pensjonistforbundet ein annan."

"Bystyret vil gjere sjukeheimar og omsorgbustader til ein naturleg del av lokalsamfunnet ved å knytte dei til nabolagets aktivitetar og hendingar."

Saken ble behandlet i Bergen bystyre 19. juni 2019. 

Les dokumentene i saken