Forsiden av Grønn virksomhet.
SKAL VÆRE FORBILDE: Bergen kommune er byens største arbeidsgiver – og en stor innkjøper. Blant annet derfor har kommunen mulighet til å gå foran som et godt eksempel i den grønne omstillingen.
Bilde: Bergen kommune

Dette er planen for kommunens klima- og miljøarbeid

Byrådet legger fram “Grønn virksomhet – Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet”.

Planen inneholder tiltak for å gjøre kommunens drift mer klima- og miljøvennlig. Samtidig legger byrådet fram Handlingsplan til Grønn strategi, en plan som gjelder tiltak i hele Bergen, ikke bare kommunens organisasjon.

Målet med begge planene er å vise hva som må gjøres for å nå målene i Grønn strategi, som er kommunens klimastrategi.

Slik er planen bygget opp

Illustrasjon av strategiene i "Grønn irksomhet"
GRUNNLAGET: Grønn virksomhet handler om å 1) Kutte direkte utslipp, 2) Sirkulere ressursene, 3) Bevare nature, 4) Forberede for endring og 5) Redusere plastbruk og forsøpling.
Bilde: Bergen kommune

Bergen kommune er byens største arbeidsgiver, en stor innkjøper og en betydelig tjenesteleverandør til innbyggerne i byen. Derfor kan kommunen være en pådriver for omstilling i hele lokalsamfunnet. Bergen kommune må gå foran som et godt eksempel.

Grønn virksomhet inneholder mål og tiltak innenfor åtte ulike temaer: 1) Klima- og miljøstyring, 2) Transport og mobilitet, 3) Energi, 4) Bygg og anlegg, 5) Arealbruk, 6) Forbruk og avfall, 7) Bærekraftig mat og 8) Forsøpling, plast og mikroplast.

Ikke alt koster penger

Byrådet poengterer at mange av tiltakene ikke handler om at kommunen skal gjøre noe helt nytt, men at vi skal løse dagens oppgaver på en annen måte. 

Storparten av tiltakene kan gjennomføres innenfor dagens budsjettramme. Det gjelder for eksempel slikt som å inngå bedre avtaler for bruk av sykler i kommunal tjeneste, det å lage bedre avfallsrutiner, eller å prioritere innkjøp av brukte ting fremfor tradisjonelle rammeavtaler på nye produkter.

Klima- og miljømålene skal ligge til grunn for alt kommunen gjør, og byrådet vil legge frem årlige klimabudsjett og klimatiltaksplaner. 

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai