Starter planarbeid for områderegulering av Dokken sør og legger planprogrammet til høring

Byrådet starter opp offentlig planarbeid for områderegulering av Dokken sør og legger forslag til planprogrammet til høring og offentlig ettersyn.

Illustrasjon av det aktuelle området. Området omfatter A Møhlenpriskaien, B Frielenesområdet og C Dokkeskjæret til Jekteviken. Søndre deler av felt D Urban øygard og E Sydnes og Nøstet .
Hele planområdet markert med rød linje. Det grønne feltet utviklingsområde i planen.
Bilde: Plan- og bygningsetaten

Arealstrategien for Dokken deler Dokken-området inn i fem geografiske delområder. 

I forbindelsen med oppstarten av områderegulering for Dokken sør varsler byrådet oppstart for delområdene A Møhlenpriskaien, B Frielenesområdet og C Dokkeskjæret til Jekteviken.  Søndre deler av felt D Urban øygard og E Sydnes og Nøstet er inkludert i planavgrensningen for å ivareta og sikre handlingsrom til å planlegge for byutvikling og transformasjon av Dokken sør. Ved oppstart er planområdet på cirka ca. 400 dekar.

Se kartfortelling om Dokken sør her

Planprogrammet skal fastsette hvordan det videre planarbeidet skal foregå, hvilke temaer som skal utredes, hvilke metoder som skal benyttes for utredningene og prosess og medvirkningsopplegg.

Alternativer som skal utredes og vurderes

I planprogrammet er det beskrevet at det skal utredes fire utbyggingsalternativer som skal vurderes opp mot dagens situasjon med havn.

Alternativene består av ulike kombinasjoner

 • Funksjonsdeling bolig/andre formål 
 • Kollektivtrasé for bybane og holdeplasser - med dagløsning eller tunnelløsning 
 • Kryssing av Puddefjorden, med bybanebro og gang- og sykkelbro samlet eller separat 
 • Hovedvegsystem - Nytt byggeland i sjø i Jekteviken - Utkraging Møhlenpriskaie

Tema som skal konsekvensutredes: 

 • Landskap - Kulturmiljø 
 • Friluftsliv og byliv, inkludert barn og unges interesser 
 • Støy- og luftforurensing 
 • Transport og mobilitet 
 • Byform og arkitektur

- Utviklingen av Dokken vil gi en stor utvidelse av sentrum, med viktige institusjoner, boliger, parker, nye sentrumsbeboere og byliv. Vi er opptatt av å sette fart på byutviklingen, og ser frem til en god og inkluderende planprosess fremover, sier byråd for Byutvikling Christine Kahrs.

Gi innspill

Planen med alle dokumenter er nå kunngjort. Her gir du innspill

Fremdrift

Planprogrammet skisserer denne fremdriftsplanen:

 • Oppstart av planarbeid + høring av planprogram: høst 2023/vinter 2024 
 • Fastsettelse av planprogram: vår/sommer 2024 
 • Utarbeidelse av planforslag: 2024-2025 
 • Høring og offentlig ettersyn av planforslag: slutten av 2025/start av 2026
 •  Vedtak av plan: slutten av 2026

Les saksdokumentene

Les sakene fra byrådet 7. desember