Flyfoto
UNDER BAKKEN: På dette flyfotoet ser du Forvatnet øverst i høyre hjørne. Herfra renner Dalelven et stykke før den forsvinner under bakken ved E39 og Åsane senter.

Vil planlegge restaurering av Dalelva i Åsane

Byrådet foreslår å prosjektere for å få mer av elven opp i dagen ved E39 og Åsane senter.

Utbyggingen av Åsane på 1950- og 60-tallet medførte store naturinngrep. Blant annet ble deler av Dalelva lagt i kanal under bakken. I dag renner elven åpent fra Forvatnet før den forsvinner under jorden ved E39.

Bystyret har satt av penger slik at kommunen kan restaurere deler av elven. Byrådet framhever at Dalelva er en viktig blågrønn åre gjennom sentrale deler av Åsane, som har potensial for gode og nære naturopplevelser. I kommunens naturstrategi har bystyret fastslått at vi skal "sikre naturen plass og tilbakeføre natur".

Nå gir Bybanen en anledning til å gjøre noe med Dalelva. Den vedtatte reguleringsplanen for Bybanen til Åsane innebærer en anledning til å justere elveløpet. Ved å prosjektere dette nå, vil en kunne se Bybanen og elvens framtidige kryssing av E39 i sammenheng.

Bystyret har satt av én million kroner til restaureringstiltak i Dalelva på investeringsbudsjettet. Hvis det blir penger igjen etter det foreslåtte prosjektereringsarbeidet, anbefaler byrådet at disse brukes til å skjøtte eller reetablere kantvegetasjon og landskap langs elven.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken. 

Her er sakene fra byrådet 19. oktober