Legger frem folkehelseoversikt

Byrådet legger nå frem ny og heldigital folkehelseoversikt for Bergen kommune.

I begynnelsen av februar la byrådet frem resultatene fra folkehelseoversikten for Bergen. 

Gå direkte til folkehelseoversikten her

LES OGSÅ: Bergenserne har det bra, men her er våre utfordringer  
  
Nå legger byrådet frem en sak om hvordan folkehelseoversikten skal følges opp.  

– Folkehelseoversikten er et viktig kunnskapsgrunnlag som dekker hele bredden av kommunens arbeid og ansvarsområder i folkehelsearbeidet. Den skal bidra til et kunnskapsbasert folkehelsearbeid i Bergen kommune, og utvikling av tiltak som både er avbøtende, reparerende, forebyggende og helsefremmende. Folkehelseoversikten er blant annet helt sentral for arbeidet med en ny folkehelsestrategi, som vi vil legge frem for bystyret i en egen sak, sier Marte Monstad, byråd for eldre, omsorg og helse.   

Stor samfunnsutfordring   

Den største samfunnsutfordringen kommunen står overfor handler om endringer i befolkningssammensetningen. Vi blir stadig flere eldre, samtidig som fruktbarheten i befolkningen går ned og det blir færre i yrkesaktiv alder.   

– At vi blir flere eldre er et resultat av en vellykket folkehelsepolitikk. Dersom vi fremover skal klare å levere helse- og omsorgstjenester på samme nivå som i dag krever det at vi i enda større grad prioriterer forebyggende og helsefremmende innsats slik at mange eldre fortsatt klarer å mestre egen hverdag, sier Monstad.   
  
God folkehelse og god livskvalitet i befolkningen er kommunens viktigste ressurs. Det bidrar til lavere helsekostnader og redusert belastning på helsevesenet, og det kan også bidra til høyere sysselsetting og produktivitet.   

Vurderer helse i alle planer  

Folkehelseoversikten skal være et sentralt verktøy i utarbeidelse av kommunens planer og saker. Vurdering av konsekvensene for helse og levekår i befolkningen skal gjøres i alt planarbeid. Byrådet er særlig opptatt av å styrke lavterskeltilbud innen psykisk helse for barn og unge og sikre at alle barn skal kunne delta i kultur, idrett og andre fritidsaktiviteter uavhengig av foreldres inntekt.  

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyret.    

Les dokumentene i saken 

SE OGSÅ: Her er sakene fra byrådet 18. april