Skulptur i gul streng som henger i Bergen integreringssenter
IMØTEKOMMENDE KUNST: Det nye Bergen integreringssenter på Landås skal åpne i april, og byrådet vil sikre at at det er i stand til å håndtere et rekordstort antall flyktninger i Bergen.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Vil bosette 1000 flyktninger i 2024

Byrådet anbefaler å bosette 1000 flyktninger i Bergen i 2024. Av disse skal 25 være enslige mindreårige, og 5 av disse igjen skal være under 15 år.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet Bergen kommune om å bosette 1200 flyktninger i 2024. I 2023 bosatte Bergen kommune 1117 flyktninger. Det er flere enn kommunen har bosatt noen gang tidligere, og en økning på 43,6 prosent fra 2022.  

Anbefaler 1000

Det er Etat for inkludering som har hovedansvaret for å gjennomføre bosetting av flyktninger i Bergen. Etter en helhetsvurdering anbefaler fagetaten en bosetting på 1000 flyktninger. 

Vurderingen som ligger til grunn, bygger på de erfaringene etaten har gjort seg gjennom to svært krevende år med rekordhøy bosetting. Oppsummert peker etaten særlig på følgende utfordringer: tilgang til nok boliger, krevende oppbemanning, redusert tilbud om norskopplæring og introduksjonsprogram, utfordring med å dekke tolkebehovet til hele kommunens tjenesteapparat, samt kapasitet i lokaler til undervisning og kontorplasser.

Økonomiske konsekvenser

Bosetting av flyktninger i 2024 vil få konsekvenser utover vedtatt budsjett. I den vedtatte Handlings- og økonomiplanen er det lagt opp til en bosetting på 185 flyktninger – altså uten effekten av flyktninger fra Ukraina. Det legges til grunn at de økte utgiftene som bosettingen vil innebære, vil bli dekket av statlige tilskuddsordninger for 2024. 

Byrådet ser også behov for å styrke driften i det nye Bergen inkluderingssenter på Landås, som skal åpne i april, slik at vil være i stand til å håndtere et et så stort antall bosatte flyktninger.

Saken går videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken.

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 25. januar