Slik skal viktig informasjon nå hele befolkningen

Byrådet er opptatt av at viktig informasjon skal kunne nå hele befolkningen, uavhengig av funksjonsnedsettelser og språklige barrierer. Klart språk og universell utforming står sentralt.

- Det er viktig for oss at vi klarer å nå og inkludere flest mulig. Det dreier seg selvsagt om viktig informasjon fra kommunen i en krisesituasjon, men det gjelder også i det daglige, sier byrådsleder Christine Meyer.

I en redegjørelse fra byrådet pekes det på hvordan kommunen jobber for at viktig informasjon, for eksempel i en krisesituasjon, skal nå alle.

Universell utforming også digitalt 

Kommunens nettside er hovedkanalen for å nå ut til befolkningen om nyheter, hendelser og tjenester. For eksempel viser informasjonen på sosiale medier videre til nettsiden. Det samme gjelder ved utsendelse av beskjeder via SMS. 

Nettsiden vår skal være universelt utformet og innholdet på den måten tilgjengelig for flest mulig. Det betyr at hensynet til variasjoner i funksjonsevne hos innbyggerne, eksempelvis knyttet til syn og hørsel, skal bli ivaretatt.

Virkemidler for å sikre universell utforming er eksempelvis gode kontraster, alternativ tekst på bilder og teksting av video. 

Les mer: Hvorfor er universell utforming viktig og riktig?

Bruke klart språk 

Klart språk er viktig for at folk skal forstå budskapet. Det hjelper lite å informere dersom folk ikke forstår hva du prøver å si. Kommunen skal kommunisere på et klart og korrekt språk som er tilpasset målgruppen.

Bergen kommune har en egen språkpolitisk plan der klarspråk har en sentral plass.

 Tilbakemeldinger fra innbyggerne, målinger og brukerstatistikk og undersøkelser brukes hele tiden i arbeidet med å nå flest mulige innbyggere og sikre at de forstår informasjonen. I den årlige Innbyggerundersøkelsen fra 2023, svarer 7 av 10 at informasjonen på nettsiden er lett å forstå. 

Når det haster

I en krisesituasjon skal kommunikasjon som angår innbyggernes helse, miljø og sikkerhet alltid prioriteres først, og på en måte som sikrer at vi når alle som er berørt. 

Når det haster å nå ut med informasjon bruker kommunen SMS-varsling til innbyggerne. I SMS-varselet er det vanlig å vise videre til informasjon på kommunens nettside som er universelt utformet. Her er det også lagt til rette for å oversette informasjonen til ulike språk.

Språkmangfold 

Bergen kommune oversetter informasjon om helse, miljø og sikkerhet samt viktige tjenester til flere språk. Samarbeid med tolketjenesten inngår i planverket vårt. Eksempelvis ble informasjon om testing, symptomer, smittevern og vaksiner under koronapandemien kommunisert på en rekke språk. En viktig kanal for å nå ut med informasjon var kontakten med nøkkelpersoner og interessegrupper i innvandrermiljøene.

Kommunens sentrale servicetorg, Innbyggerservice, behersker en rekke ulike språk og hjelper innbyggere gjennom digital veiledning, chat, telefonhenvendelser og ved personlig fremmøte. 

Når bredt gjennom samarbeid

Pressekonferanser er godt egnet for å nå raskt frem med et budskap via de redaktørstyrte mediene til mange innbyggere. Erfaring fra pandemien og andre kriser viser at media har stor vilje til å videreformidle informasjon fra kommunen. 

Som nasjonal kringkaster har NRK et særskilt samfunnsansvar i kriser. Under pandemien etablerte kommunen en praksis i samarbeid med NRK og NAV sine tegnspråktolker. Dermed ble pressekonferansene overført med tegnspråktolking. Sendingene ble også vist på kommunens nettside. Praksisen med tegnspråktolk ligger i planene for fremtidige kriser.

Aktive og selvstendige liv

 - Byrådet er opptatt av at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne leve mest mulige aktive og selvstendige liv. For å sikre det, er det viktig at alle kan stole på at informasjon fra kommunen når frem til dem som trenger den, sier Meyer som også peker på at dagens informasjonssamfunn er i stadig endring, og byrådet mener det er viktig å følge med på utviklingen for å sikre at viktig informasjon når befolkningen.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyret.

Les dokumentene i saken 

Saken ble behandlet i bystyremøtet 10. april. Se vedtaket her

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 25. januar