Gå tilbake til:
Du er her:

Hagene som forsvant. Foto fra arkivet etter Bergen havnevesen

I 2016 vil Bergen Byarkiv presentere foto fra arkivene som formidler store og små hendelser, personer og objekter. Fotoene gir et glimt av arkivenes mangfold og evne til å dokumentere vår historie.

Kapteinvaktmesterens hage i 1921. Foto fra arkivet etter Havnekontor/havnefogd, Bergen Byarkiv. Fotograf: ukjent.
Kapteinvaktmesterens hage i 1921. Foto fra arkivet etter Havnekontor/havnefogd, Bergen Byarkiv. Fotograf: ukjent.
 

Månedens foto er hentet fra tilvekst Havnekontor/havnefogd som er en del av arkivet etter Bergen havnevesen. Fotoene er fra et album med omkring 100 foto som dokumenterer kaianlegg og utbyggingen av disse i perioden juni 1920 til august 1923.

Perioden frem til 1930 var en travel tid for havnevesenet som arbeidet med flere større prosjekter. Utbyggingen av Skoltegrunnskaien startet noen år før 1920. Opparbeiding av kaiene rundt Torget på tidlig 1920-tall og utvidelsen av Festningskaien som strakte seg inn på tidlig 1930-tall var blant disse prosjektene. Behovet for modernisering av Bergen havn var allerede til stede fra 1870-årene, og arbeidet med dette startet for fullt like før 1900.

Festningskaien/Bergenhus omkring 1930. Kapteinvaktmesterens hage lengst til venstre. Fra arkivet etter Vann- og kloakkvesenet, Bergen Byarkiv. Fotograf: Ralf L. Wilson.
Festningskaien/Bergenhus omkring 1930. Kapteinvaktmesterens hage lengst til venstre. Fra arkivet etter Vann- og kloakkvesenet, Bergen Byarkiv. Fotograf: Ralf L. Wilson.
 

Moderniseringen av Bergenhus festningskai var ikke uproblematisk. Her sto Bergen kommune/Bergen havnevesens behov for en bredere kai mot Fortidsminneforeningen og Forsvarets interesser i området. Fortidsminneforeningen som ble støttet av Riksantikvaren vant ikke frem med sine synspunkter og Bergen kommunes planer for modernisering ble vedtatt. For å kunne utvide festningskaien måtte deler av festningen mot sjøsiden vike. Saluttbatteriet, Rundellen og det «Forsenkede batteri», Ahlefeldts bastion og Kommandantens- og Kapteinvaktmesterens hage skulle reduseres eller fjernes helt. Arbeidet startet i oktober 1921 og ble fullført like etter 1930.

Fotoene viser Kommandantens- og Kapteinvaktmesterens hager, fotografert i juni 1921. Det er flere foto av begge hagene, men Kommandantens hage er bedre dokumentert og fotografert fra flere retninger.

Kommandantens hage i 1921. Foto fra arkivet etter Havnekontor/havnefogd, Bergen Byarkiv. Fotograf: ukjent.
Kommandantens hage i 1921. Foto fra arkivet etter Havnekontor/havnefogd, Bergen Byarkiv. Fotograf: ukjent.
 

Kapteinvaktmesterens hage var lokalisert i Festningskaienes sørlige ende ved Rosenkrantztårnet. Den ble anlagt i sammenheng med Kapteinvaktmesterboligen som ble bygd i 1718. Hagen lå høyt over gaten på en murt avsats og var gjerdet inn med et lavt gjerde. Passasjen mellom havnevesenets skur og hagen var ganske smal, denne og passasjen ved Ahlefeldts bastion i nord utgjorde festningskaiens smaleste punkter. Hagen ser ut til å ha hatt en relativt enkel og tradisjonell utforming med stier, gress, trær og prydbusker. Stilen kan beskrives som romantisk engelske hagestil med slyngede grusganger. Vanlige busker som syriner kan identifiseres på bildet. Hagen strakte seg nordover fra Rosenkrantztårnet mot porten til Rundellen, som var et anlegg med høy rundet mur mot Festningskaien. Kapteinvaktmesterens hage ble kraftig redusert grunnet ombyggingen av kaien. Delen ved Rosenkrantztårnets sørside ble bevart. Denne kan ses på et foto fra arkivet etter Vann- og kloakkvesenet tatt av Ralf L. Wilson omkring 1930. Hagens struktur var bevart på dette tidspunktet, men ble forenklet i mellomkrigstiden og forsvant etter hvert. I dag fremstår området som park eller friområde med gress og noen busker.

Fra arbeidet med utvidelsen av Festningskaien på 1920-tallet. Arkivet etter Havnekontor/havnefogd, Bergen Byarkiv.

Kommandantens hage lå like sør for Håkonshallen, den var litt større enn Kapteinvaktmesterens. Denne var knyttet til Kommandantboligen som ble bygd i 1725. Mot gaten var hagen gjerdet inn av et høyt gjerde av metall. Utformingen var preget av engelsk romantisk hagestil i tiden rundt 1920 da den ble fotografert. Gangveier slynger seg mellom trær, busker og gress. Gresset er langt og uklipt på fotoene fra 1921, og ligner en eng. Så det er mulig at hagen på dette tidspunktet ikke var særlig i bruk. Hagen hadde en del prydbusker og trær plantet enkeltvis og i større grupper. En kan gjenkjenne syriner og frukttrær på bildet fra havnevesenet. Kommandantens hage ble helt fjernet, og festningsmuren ble flyttet lenger innover. Kommandantboligen ble bevart, men den mistet hagen.

I våre dager er sporene etter disse hagene begrenset til bilder og historiske fremstillinger. De er begge representanter for sentrumsnære hager i Bergen som har forsvunnet grunnet utbygging.

Les mer