Møteprotokoller for Åsane herredsstyre og formannskap 1904-1916

Fra 1904 til 1972 var Åsane en egen kommune. Nå finner du de eldste møteprotokollene fra kommunestyret i Åsane på Digitalarkivet!

Den første saken som var oppe på det første møtet i 1904 var valg av medlemmer til skolestyret i Åsane kommune. Arkivet etter formannskapet i Åsane, BBA-1252, Ab:1.
Den første saken som var oppe på det første møtet i 1904 var valg av medlemmer til skolestyret i Åsane kommune.
Bilde: Arkivet etter formannskapet i Åsane, BBA-1252, Ab:1.

Åsane herred, senere Åsane kommune, ble skilt ut fra Hamre herred fra 1. januar 1904.  Enkelte gårder i Åsane var fortsatt en del av Hamre. Breistein, Hylkje og Salhus ble innlemmet i Åsane fra 1914, Steinestø, Hordvik og Tellevik fra 1939. Ved kommunesammenslåingen i 1972 ble Åsane innlemmet i Bergen, sammen med kommunene Arna, Fana og Laksevåg. 

Bergen byarkiv oppbevarer møteprotokollene for formannskap og herredsstyret i Åsane kommune fra 1904 og frem til og med 1971. Vi har nå publisert de to første møtebøkene, til og med mars 1916, på Digitalarkivet. 

Formannskap og herredsstyre

Formannskapslovene fra 1837 innførte kommunalt selvstyre og bestemte at hver kommune skulle ha et formannskap og et representantskap. Representantskapet er det som senere ble kalt herredsstyre/kommunestyre. Det skulle være tre ganger så mange medlemmer i kommunestyret som i formannskapet. Opprinnelig ble det holdt to valg, for representantskap og formannskap, men fra 1896 ble formannskapets medlemmer valgt av og blant medlemmene i representantskapet.
    
Formannskapet er til dels forberedende organ for kommunestyret, men har også delegert myndighet i en rekke saker. En del mindre saker sendes derfor ikke videre til kommunestyret for vedtak, men får sin endelige behandling i formannskapet. 

Møteprotokollene

Møteprotokollene til herredsstyret og formannskapet i Åsane kommune. Foto: Ingfrid Bækken.
Møteprotokollene til herredsstyret og formannskapet i Åsane kommune. Foto: Ingfrid Bækken.

Det skulle føres en egen protokoll for forhandlingene til både kommunestyret og formannskapet. 
I møteprotokollene finnes oftest en kort orientering om hver enkelt sak som var oppe til behandling, samt vedtak i saken. Herredsstyremøtene og formannskapsmøtene for Åsane kommune er ført i samme protokoll, noe som var vanlig. De er ført forløpende kronologisk uavhengig av hvilket organ som møtte. 

De aller første møtene i det nye herredsstyret i Åsane blir holdt allerede høsten 1903, og er ført i møteprotokollen til Hamre formannskap. 1. desember 1903 ble det holdt et konstituerende møte der Vemund Tertnæs ble valgt til kommunens første ordfører. Møteprotokollen i arkivet etter Åsane kommune starter med herredsstyremøtet 14. januar 1904.  

Det første kommunehuset i Åsane lå opprinnelig like ved kirken, slik dette fotografiet viser. I 1935 ble det flyttet nærmere kirkegården, der bårehuset står i dag. Huset ble revet i 1962. Utsnitt av foto fra arkivet etter Stadsingeniøren i Bergen, BBA-0193. Ukjent fotograf.
Det første kommunehuset i Åsane lå opprinnelig like ved kirken, slik dette fotografiet viser. I 1935 ble det flyttet nærmere kirkegården, der bårehuset står i dag. Huset ble revet i 1962.
Bilde: Utsnitt av foto fra arkivet etter Stadsingeniøren i Bergen, BBA-0193. Ukjent fotograf.

De første årene ble møtene holdt i borgstuen ved Åsane kirke på Saurås, der folk tidligere samlet seg før de gikk inn i kirken. I 1907 ble denne revet og det ble bygget et eget kommunehus der herredsstyre og formannskap holdt sine møter. På 1950-tallet tok kommunen i bruk det nye kommunehuset i Eidsvåg, der det var både møtelokaler og kontorer.

Møteprotokollene inneholder en rekke små og store saker som har vært oppe i formannskapet og herredsstyret for vedtak eller orientering. Det kan dreie seg om veisaker, søknader om ettergivelse av skatt, valg av medlemmer til ulike komiteer og enkelte ansettelser. En rekke skolesaker var oppe til behandling, som ymse bevilgninger, innredning og bygging av lærerboliger, eller saker som innføring av sløyd på Eidsvåg skole. Mange saker dreier seg om bevilgning av penger til ulike personer eller formål – alt fra ansattes lønnsforhøyelser, 100 kroner til folkeboksamlingen eller 6 kroner til Mikkel Aastvedt for maling av dører og vinduer i det nye kommunehuset.

Videre leting i arkivene

I tillegg til referatene og vedtakene i møteprotokollene kan det finnes dokumentasjon om de ulike sakene i andre deler av arkivet etter formannskapet i Åsane kommune, som i journalen (register over innkommet post), kopiboken (kopier av utgående brev) eller saksarkivet. I noen tilfeller vil det også finnes dokumentasjon i andre av kommunens arkiver. Mange skolesaker vil for eksempel også være dokumentert i skolestyrets arkiv, og noen ganger i den enkelte skoles arkiv. Jo lengre tilbake i tid, desto større sannsynlighet er det imidlertid for at slike dokumenter ikke er tatt vare på. Noen ganger vil man derfor kun finne en sak dokumentert i møteprotokollene.

Ønsker du å lete videre i journaler, kopibøker, saksarkiv eller andre kommunale arkiver kan du ta kontakt med byarkivet for tilgang til arkivmaterialet. 

Eldre og nyere saker fra Åsane

Møtebøker for formannskapet og herredsstyret som dekker Åsane før 1904 er å finne i arkivet etter Hamre kommune. Arkivet oppbevares hos Interkommunalt arkiv i Hordaland, og arkivkatalog finnes på Arkivportalen: Arkivkatalog for Hamre kommune 1838-1964. I Hamre kommunes arkiv vil man også finne saker som gjelder områdene Breistein, Hylkje og Salhus frem til og med 1913 og Steinestø, Hordvik og Tellevik frem til og med juni 1938. Etter 1972 vil saker som gjelder Åsane være å finne i de trykte kommuneforhandlingene for Bergen kommune. 

Vi har kun publisert de to første møtebøker, fra 14. 1.1904-30.3.1916, ettersom det er en 100-årsgrense for publisering på Digitalarkivet. De fleste sakene fra herredsstyret og formannskapet er imidlertid offentlige, og ønsker du tilgang til senere saker kan du ta kontakt med byarkivet.

På digitalarkivet:

Les mer