Gå tilbake til:
Du er her:
Fra Olsvik, Loddefjord, Solheim og Slettebakken
Fra Olsvik, Loddefjord, Solheim og Slettebakken
Bilde: Øverst f.v. Mary Økland, Lill Ann Lund. Nederst f.v. Margrethe Vikan Sæbø, Vegard Vatle

Hva er områdesatsing?

Bergen kommune har fra 1. januar 2023 områdesatsing i levekårssonene Solheim, Slettebakken, Loddefjord og Olsvik.

I menyen til venstre er kontaktinformasjon, informasjon om områdene der kommunen har områdesatsing, og om tilskuddsordningen. Her er også dokumentasjon fra rapporter, fagartikler, politiske saker og filmer som gir innblikk i arbeidet.

Områdesatsing er et av flere viktige innsatsområder i arbeidet med å bidra til mer velferd og utjevne levekårsforskjeller i Bergen. Bystyret i Bergen definerer områdesatsing som en helhetlig og sammenhengende innsats i et nærmere definert geografisk område. De geografiske områdene blir prioritert etter kunnskapsgrunnlag fra blant annet Folkehelserapporter som blir gitt ut jevnlig. Folkehelserapportene viser et overordet bilde over faktorer som påvirker befolkningens helse, og fordelingen av den. I rapportene blir Bergen delt inn i 51 levekårssoner. Oversikten viser at det er betydelige forskjeller mellom de ulike områdene, og at det er behov for en ekstra innsats i enkelte områder. 

Organisering og samarbeid 
Områdesatsing tilligger Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester og er finansiert i et samarbeid mellom Husbanken og Bergen kommune. I tillegg er det inngått et samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet. Satsingen er forankret politisk både i bystyret og byrådet, og kommunaldirektørgruppen er den interne styringsgruppen for områdene.

Områdesatsingen koordinerer planlegging og gjennomføring av satsingene, men andre byrådsavdelinger og etater i kommunen medvirker både i planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter. Det tverrfaglige samarbeidet på tvers av byrådsavdelinger og etater sikrer en helhetlig og sammenhengende innsats.

Koordinatorrollen og medvirkning
Per dags dato er det fem pågående områdesatsinger i Bergen, og hvert område har en koordinator. Koordinatorens rolle er å koordinere, både internt i kommunen og utenfor. De skal lære å kjenne området, tilrettelegge for utvikling og samarbeid, være en pådriver, veilede og hjelpe. Medvirkning og samarbeid med lokalbefolkningen, lokale ildsjeler, private aktører, næringsliv, lokale frivillige organisasjoner, andre offentlige instanser skal prege arbeidet og det er et stort fokus på medvirkning.
Medvirkning kan gjøres på forskjellige måter.

Dette er noen eksempel:

  • Innbyggerundersøkelser/spørreundersøkelser for å finne ut hva et representativt utvalg av den voksne befolkningen oppfatter som bra ved sitt eget hjemsted, og hva de ser på som muligheter for forbedring
  • Barnetråkkregistreringer for å finne ut hvilke uteområder barn og unge liker å oppholde seg og hvilke områder de helst vil ha gjort noe med
  • Intervjuer med utvalgte nøkkelpersoner og viktige organisasjoner for å forstå nærområdet og å kartlegge hvem som kan være gode samarbeidspartnere
  • Folkemøter for viktig informasjon, ha dialog med om hva som foregår. Her er en eller flere byråder tilstede
  • Verkstedsmøter for interesserte, hvor idéer til forbedring av nærområdet kan utvikles og hvor viktige ressurser i området kan engasjeres til felles innsats
  • Samarbeidsgrupper som kan mene noe om hva kommunen bør prioritere å gjøre fra år til år
  • Nærvær gjennom egne koordinatorer i alle områdene