Gå tilbake til:
Du er her:

Mange pasienter vil på et eller annet tidspunkt oppleve at de kan trenge hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet. Her finner du en oversikt over sentrale tilbud i Bergen kommune.

Fastlegeordningen

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege. Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen, ellers blir egenandelen høyere.
Les om fastlegeordningen på helsenorge.no

Se oversikt over fastleger i Bergen kommune på helsenorge.no

Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted.
Les om fastlegens ansvar ved fritt behandlingsvalg på helsedirektoratet.no

Vurderingskontorene

Vurderingskontor for voksne og eldre fatter vedtak om pleie- og omsorgstjenester som hjemmesykepleie, ressurssykepleier, hjemmehjelp og institusjonsopphold.

Vurderingskontor for voksne og eldre, avdeling nord og sentrum har ansvar for å behandle søknader og fatte vedtak for innbyggere i bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad.

Vurderingskontor for voksne og eldre, avdeling sør og vest har ansvar for å behandle søknader og fatte vedtak for innbyggere i bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg.

Mer informasjon og kontaktadresser finner du her:
Vurderingskontor for voksne og eldre

Utlån av tekniske hjelpemidler

Personer som har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller alder kan låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene kan lånes ut for en kortere eller lengre periode. Når det ikke lenger er behov for hjelpemidlet, skal det returneres.Tjenesten er gratis. Henvisning kreves.
Les om utlån av tekniske hjelpemidler på bergen.kommune.no

Ny tjeneste på Hjelpemiddelhuset

Hjelpemiddelhuset i Bergen kommune tilbyr nå direkte utlån av et utvalg hjelpemidler på stedet. Dette gjelder: Toalettforhøyer, toalettarmstøtte, toalettstol, dusjkrakk, dusjstol, dusj-/toalettstol, rullator, rullator med underarmsstøtte og gå-stativ.

Åpningstid for tilbudet er hverdager fra kl 12.00-15.30, besøksadresse Kokstaddalen 43.
Det vil gis bistand og veiledning av en saksbehandler på stedet.

For andre hjelpemidler enn de som inngår i ordningen må det fortsatt brukes etablert rekvisisjonsordning. Det samme gjelder dersom bruker eller pårørende ikke har mulighet til å møte opp på Hjelpemiddelhuset.
Les om ny prøveordning på bergen.kommune.no

Familievikar

En familievikar gir praktisk bistand til husholdningsoppgaver. Familievikartjenesten kan innebære hjelp til stell av barn, matlaging og renhold. Tjenesten kan tildeles småbarnsforeldre som har særlig behov for bistand, ved akutt sykdom eller andre uforutsette hendelser. Tjenesten ytes på dagtid i ukedager. Søknad kreves.
Les om familievikar på bergen.kommune.no

Frisklivs- og mestringssenteret

Frisklivs- og mestringssenteret er en kommunal helsetjeneste som tilbyr oppfølging til personer i alle aldre med økt risiko for, eller allerede utviklet sykdom. Frisklivs- og mestringssenteret omfatter flere tjenester: Frisklivssentralen, Kreftkoordinator (veiledning for kreftrammede og pårørende), Forebyggende hjemmebesøk til eldre over 80 år, Sosionomfaglig rådgivning og Sterk og stødig (trening for eldre)

Det tilbys individuell- eller gruppebasert oppfølging.
Les om Frisklivs- og mestringssenteret på bergen.kommune.no

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HfU) er et tilbud til jenter og gutter mellom 13 og 20 år. Tilbudet er gratis og du trenger ikke bestille time.
Les om helsestasjon for ungdom på bergen.kommune.no

Idrettsservice

Idrettsservice består i dag av fire avdelinger: personal, anlegg, drift og aktivitet. Aktivitetsavdelingen tilrettelegger aktiviteter for barn, unge, flerkulturelle, fysisk funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede og seniorer. Aktivitetstilbudene arrangeres hovedsaklig i samarbeid med idrettslag. Eksempler på aktivitetstilbud: åpen hall, ferieleirer, skibuss, skidager, faste aktivitetstilbud for utviklingshemmede med mer.

Smart omsorg

Smart omsorg er Bergen kommunes program for å modernisere og effektivisere helse- og omsorgstjenestene.Tjenestene skal i større grad ta utgangspunkt i innbyggernes ressurser, ikke begrensninger. Dette innebærer blant annet at flere innbyggere skal gjøres selvhjulpne gjennom tiltak som gir hjelp til selvhjelp.Teknologiske løsninger kan gjøre innbyggernes hverdag enklere og tryggere og gjøre dem i stand til å bo hjemme lenger med sykdom og funksjonshemming.
Les om smart omsorg på bergen.kommune.no

Treffstedet – et møtested for personer med kreftsykdom

"Treffsted for personer med kreftsykdom" er et dagsenter som drives i samarbeid med Kreftforeningen. Målet er at gode faglige råd og fellesskap med andre i samme situasjon skal bidra til god livskvalitet. 
Treffstedet driftes av en kreftsykepleier, fysioterapeut og frivillige fra kreftforeningen. Det legges vekt på samtale, trening, sosialt samvær og diverse aktiviteter. Du kan også få kjøpt varm lunch.

Treffstedet holder til  den blå stuen på Fyllingsdalen sykehjem, adresse Dag Hammarskjøldsvei 98. Treffstedet er åpent mandager klokken 10.00-14.00.

Kommunal allmennmedisinsk sengepost

Dersom du blir alvorlig skadet eller syk og trenger innleggelse, vil du i de fleste tilfeller bli sendt til sykehus. For enkelte tilstander, som for eksempel behov for palliativ behandling som trenger kortvarig innleggelse, kan du i stedet bli innlagt på Kommunal allmennmedisinsk sengepost som er en sengepost lokalisert i 3. etasje i Bergen helsehus.
Les mer om Kommunal allmennmedisinsk sengepost her.

Sykehjem

Sykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem. Dersom en person ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap, kan langtidsopphold i sykehjem tilbys når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut.

Livskrisehjelpen

Livskrisehjelpen ved Bergen Legevakt er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Livskriser kan eksempelvis være alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd.
Les om Livskrisehjelpen på bergen.kommune.no

Ledsagerbevis for funksjonshemmde

Dersom det foreligger et åpenbart behov for bistand for å kunne delta på offentlige kultur- og fritidsarrangementer, eller for å kunne benytte offentlige transportmidler, kan du søke Etat for forvaltning om ledsagerbevis. Søker må ha bostedsadresse i Bergen. Da det ikke regnes som ansvarlig å la barn under 8 år gå alene, må søker være fylt 8 år.
Les om ledsagerbevis og se søknadsskjema på bergen.kommune.no

Familieråd

Familieråd er et møte hvor familie og nettverk diskuterer en vanskelig eller krevende situasjon i familien. Det er mange slags problemer og utfordringer vi håndterer med familieråd, for eksempel sykdom, skoleskulk og samlivsbrudd. En koordinator fra Bergen kommune får hovedansvaret for å forberede og lede deler av familierådet. Møtet gjennomføres systematisk og med en konkret målsetning. Barn og unge i alle aldersgrupper kan ha nytte av familieråd.
Les om Familieråd på bergen.kommune.no

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til pasienter som ikke selv kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom/funksjonsnedsettelse, eller har et pleie- og omsorgsbehov. Tjenesten er gratis, og tildeles etter behov ved søknad til forvaltningen.
Les om hjemmebaserte tjenester på bergen.kommune.no

Ressurssykepleier

Kommunen har egne ressurssykepleiere på sykehjem og i hjemmesykepleien som har spesiell kompetanse på kreft og lindrende behandling. Ressurssykepleiernes arbeid er å få etablert tidlig kontakt med pasienten og sikre rette og samordnede tjenester for den enkelte.
Les om ressurssykepleierfunksjonen på helse-bergen.no

Individuell plan

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan, jfr. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Individuell plan (IP) er et verktøy for samarbeid mellom brukeren og de ulike tjenesteyterne, og skal være en oversikt over tiltak og mål det skal jobbes etter. Utgangspunkt er brukerens egne mål og behov.
Les om individuell plan på bergen.kommune.no

ESAS-r (Edmonton Symptom Assessment System)

Effektiv symptomlindring forutsetter god kartlegging av pasientens plager. ESAS-r er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene kreftpasienter kan oppleve. Formålet med skjemaet er bedre kartlegging av symptomer, som igjen skal bidra til økt kvalitet på behandling og pleie. Skjemaet er et godt utgangspunkt for kommunikasjon, og det er også velegnet for å evaluere effekt av behandlingstiltak.
Les om ESAS på helse-bergen.no
Se skjema på helse-bergen.no

Kreftkoordinator

Det finnes kreftkoordinator i 195 av landets 426 kommuner.
Se oversikt over kreftkoordinatorer i Norge på kreftforeningen.no

Ergo- og fysioterapitjenesten

Ergo- og fysioterapitjenesten tilbyr tjenester til barn, voksne og eldre med forflytningsvansker som bor hjemme eller på institusjon. Det ytes også hjelp til barn som trenger oppfølging i barnehage- eller skole. Aktuelle tilbud er oppfølging i form av behandling, trening, veiledning, tilrettelegging og tilpasning hjelpemidler. 
Les om  Ergo- og fysioterapitjenesten på bergen.kommune.no

Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeut

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få støtte til fysioterapi. Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte. Det er fortsatt en forutsetning for støtte at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.
Se informasjonsplakat på helse-norge.no

Fysioterapeuter med driftstilskudd

Fysioterapeuter med driftstilskudd inngår som en del av kommunens helsetilbud. Tjenesten kan blant annet bidra med: Undersøkelser, funksjonstrening/motorisk vurdering, utforming og oppfølging av tiltak, behandling, gruppetrening, opptrening etter medisinske inngrep,veiledning, informasjon og undervisning. Noen fysioterapeuter har kompetanse på lymfødembehandling. Henvisning kreves.
Se oversikt over fysioterapeuter med driftstilskudd på bergen.kommune.no

Hjemmehjelp

Ved sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker, kan du søke om praktisk bistand i hjemmet. Formålet med tjenesten er at du skal få hjelp slik at du kan bo i eget hjem. Søknad kreves.
Les om hjemmehjelpstjenesten på bergen.kommune.no