3D-illustrasjon av nytt gatetun i Konsul Børs gate
Illustrasjon av nytt gatetun i Konsul Børs gate.
Bilde: Asplan Viak

Gatebruksplan for Møhlenpris

Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Møhlenpris. Hensikten er å avklare hvordan gatene i fremtiden skal bli for å tilrettelegge for en «bilfri bydel».

Byrådet har i møte 10.08.2023, sak 1224/23 fattet vedtak om å legge gatebruksplanforslaget for Møhlenpris til høring og offentlig ettersyn. 

Kunngjøringen finner du her.

Målet for gatebruksplanen er å gi klare anbefalinger til hvilke gater som må ha trafikk og hvilke gater som kan omdisponeres.  Planen legger grunnlaget for en reduksjon av antall biler, både parkerte og kjørende, på Møhlenpris. Dette fører til at ledig areal kan omdisponeres til annen bruk.

Kort oppsummert legger planen grunnlaget for en gradvis økning av areal til opphold og lek. Som en del av prosjektet er det også gjennomført en mulighetsstudie for etablering av beboerparkering under Puddefjordsbroen.

Åpen kontordag

Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten inviterer til kontordag, og vil være tilgjengelig for spørsmål og innspill på Møhlenpris.  

Tid: Torsdag 23. November kl. 15-19  
Sted: Vitalitetssenteret, Wolffs gate 12

Tilbudet er gratis og åpent for alle. Du trenger ikke å melde deg på. 

Bilfri bydel

For å forbedre oppvekstvilkår og bevare boligandelen i sentrum, ble det på slutten av 1970- tallet startet et program for rehabilitering og fornyelse av bebyggelse og byrom, kalt Byfornyelsen. Gjennom Byfornyelsen startet et omfattende arbeid med gateopprustning, trafikkomlegging, sanering av gateparkering og bygging av soneparkeringshus. 

«Bilfri bydel» er en videreføring av dette, hvor det arbeides systematisk med å redusere gjennomgangstrafikk og gateparkering. Frigjort areal omfordeles til gange, sykkel, opphold og lek. Til forskjell fra prosjektene under byfornyelsen, vil ikke redusert gateparkering nødvendigvis erstattes av nye boligsoneanlegg. 

Bilfri er i denne sammenheng ikke ment som et totalforbud mot privatbil i byen og bilene vil dermed ikke forsvinne fra gatebildet i sin helhet. Men en reduksjon av biler i bybildet skjer gradvis ved hjelp av politiske virkemidler som for eksempel bompenger og avgifter, sanering av gateparkering og prioritering av myke trafikanter i all planlegging og utforming i gateopprustningsprosjekter.

 

Nye gatetun og sambruksgater

Det foreslås et sammenhengene nett av gatetun som gir myke trafikanter prioritet. Planen anbefaler at eksisterende gatetun og sambruksgater opprettholdes. I gatetun har kjørende vikeplikt for gående. Det er forbudt å parkere på gatetun, utenom på særskilt anviste plasser for forflytningshemmede. 

Gatetunene skal utformes uten nivåforskjeller eller oppdeling av kjørebane og fortau. Gatetun og sambruksgater møbleres med for eksempel planter og sittemøbler.

 

Tilrettelegging for sykkel

Strekningen fra Wolffs gate til Olaf Ryes vei er en viktig strekning for gående og syklende mellom Solheimsviken/Møhlenpris og sentrum. Strekningen benyttes også av Museumstrikken som går mellom Møhlenpris og Engen, og legger begrensninger på alternativene for sykkeltilrettelegging. Øverste del av Olaf Ryes vei som i dag er stengt for trafikk, er fra før anbefalt utformet som sykkelveg med fortau og håndteres i et eget prosjekt med byggestart i løpet av 1. kvartal 2024. 

Videre nedover Wolffs gate anbefales det sykling i blandet trafikk. Unntaket er rundt den krappe svingen ved Hulen hvor det er dårlig sikt. Her anbefales det å etablere et opphøyd sykkelfelt mot kjøreretningen.

 

Bildeling

Det anbefales å øke dagens bildelingsplasser fra 16 til 30 plasser. Dagens mobilpunkt utvides med 1-2 biler hver. I tillegg anbefales det et nytt mobilpunkt i Ole Vigs gate. Transportøkonomisk institutt har beregnet at 1 delebil kan tilsvare 10 privatbiler. Det foreslås derfor å øke antallet deleplasser med tidelen av det som blir fjernet av parkeringsplasser.

En kartillustrasjon over Møhlenpris som viser fremtidig kjøremønster ved hjelp av ulike farger.
Illustrasjon av fremtidig kjøremønster
Bilde: Asplan Viak

Fremtidig kjøremønster og tilgjengelig parkering

Kjøreadkomst til Møhlenpris fra Wolffs gate beholdes som i dag. For å frigjøre areal til myke trafikanter anbefales en etablering av et internt ringvegsystem, hvor gatene i hovedsak har envegskjøring. Disse gatene fordeler trafikken og gir tilkomst til øvrige gater. 

De interne gatene utformes som gatetun uten gjennomgangstrafikk, men det vil fremdeles være mulig å kjøre inn for korte stopp. Disse gatene er markert med grønt på figuren til høyre.

I forslaget er det plass til 144 gateparkeringsplasser til fordeling på de ulike parkeringsfunksjonene. 12 av dagens parkeringsplasser for forflytningshemmede kommer i tillegg, da disse primært ligger i gater som er forslått som gatetun. Som erstatning for noen av gateparkeringsplassene som forsvinner forslås det å etablere beboerparkering under Puddefjordsbroen. Arealet ligger innenfor rød støysone og rød sone for luftkvalitet, og er lite egnet som areal for opphold og lek. Arealet benyttes allerede til parkering med totalt 53 plasser. Det er gjennomført en egen mulighetsstudie for å se på hvordan arealet kan transformeres til beboerparkering samtidig som man opprettholder en god gang- og sykkelkobling til Dokken.

 

Videre prosess

En gatebruksplan er en temaplan som avklarer kjøremønster og arealbruk i gatene, med overordnede prinsipp for møblering og materialbruk. Den er ikke et juridisk dokument som en reguleringsplan etter Plan- og bygningsloven, men følger en tilsvarende behandlingsprosess med politisk behandling og offentlig høring.

Tiltakene i gatebruksplanen kan gjennomføres trinnvis over mange år, og hvert detaljprosjekt skal byggesaksbehandles med tilhørende varsling. Gatebruksplanen er derfor et fleksibelt verktøy, som gir rom for revideringer dersom det er behov.

På bakgrunn av gatebruksplanen kan det settes i gang prosjekter for videre utvikling av området. Det er foreløpig ikke satt av midler til detaljplanlegging, gjennomføring og drift av tiltaket i kommunale budsjetter.