Gå tilbake til:
Du er her:
Kart som viser gater Nygårdshøyden sør
Nygårdshøyden sør
Bilde: Bergen kommune

Gatebruksplan for Nygårdshøyden sør

Det er utarbeidet et forslag til gatebruksplan for Nygårdshøyden sør. Hensikten er å legge premissene for hvordan gatene og byrommene skal opparbeides når infrastrukturen under bakken er utbedret.

Forslaget er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten. Målet er å skape åpne og inkluderende byrom ved å legge til rette for aktivitet og opphold, bedre forholdene for fotgjengere og syklister, og samtidig sikre nødvendig biladkomst for beboere, næringsliv og universitetet. 

Bedre for syklister 

Trafikksystemet består av samlegater og adkomstgater. Samlegater utgjør hovedstrukturen i trafikksystemet på Nygårdshøyden, og gir adkomst til og fordeler trafikken i området. Adkomstgater gir nødvendig tilkomst til bolig/eiendom. Trafikkmengden i området er relativt lav. Det legges til rette for sykling i tråd med sykkelstrategien. Det anbefales at strekningen Allégaten-Harald Hårfagres gate etableres som «sykkelgate», hvor syklister og bilister deler vegbanen. I Strømgaten anbefales det å etablere sykkelfelt. I øvrige gater kan sykling skje i blandet trafikk. Det anbefales at samlegatene utformes som tradisjonelle bygater med brostein som hovedmateriale.  

Redusering av antall parkeringsplasser 

I flere gater legges det til rette for nye løsninger for håndtering av overvann, samt bossnedkast, og returpunkt for glass og metall. Det blir 5 mobilpunkt i området, med reserverte parkeringsplasser med ladepunkt for el-biler i godkjent bildelingsordning. 

I dag er det plass til cirka 400 parkerte biler på gategrunn i området. Når alle de foreslåtte tiltakene er gjennomført vil det være plass til ca. 130 parkerte biler, og disse plassene blir fordelt mellom beboerparkering, bildeling, avgiftsplasser og HC-parkeringsplasser. 

Hensyn til gående 

Å gå er den mest grunnleggende aktiviteten i byrommene, og kanskje den største bidragende faktor til et aktivt og sosialt byliv. I tråd med visjonen om «Gåbyen» skal forholdene for myke trafikanter forbedres på Nygårdshøyden. Det skal legges til rette for lek og opphold, universell utforming, grønnstruktur og trær. 

Status og fremdrift 

  • Graveklubbens arbeid er inndelt i flere faser. Første fase på Nygårdshøyden har antatt anleggsstart i 2023.    
  • Forslaget til gatebruksplan for Nygårdshøyden sør ble sendt fra Plan- og bygningsetaten til byrådsavdeling for Klima, miljø og byutvikling juli 2021.  
  • Byrådet vedtok i møte 9. juni 2022 at gatebruksplan for Nygårdshøyden sør legges ut på høring. Dette vil skje sommeren 2022.  

Informasjonsmøte

I forbindelse med høringen, arrangerte Plan- og bygningsetaten et informasjonsmøte onsdag 24. august, hvor planforslaget ble presentert. Bymiljøetaten var også til stede og fortalte om planlagt gateopprustning i området.  

Her kan du se presentasjonen og lese referatet fra møtet:

Vedlegg 

Vedlegg fra informasjonsmøtet