Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Planer under arbeid

Trafikkplan sentrum

Byrådet vedtok i 2020 å starte opp arbeidet med Trafikkplan sentrum. Her finner du informasjon om forslaget som er sendt fra fagetaten. Forslaget er på offentlig høring, med frist 6. september.

Gatebruksplan for Nygårdshøyden sør

Det er utarbeidet et forslag til gatebruksplan for Nygårdshøyden sør. Hensikten er å legge premissene for hvordan gatene og byrommene skal opparbeides når infrastrukturen under bakken er utbedret.

Områdereguleringsplan Indre Arna

Områdereguleringen for Indre Arna skal blant annet sikre tilstrekkelig plass til gode byrom, et mangfold av funksjoner og plass til aktiviteter som ivaretar og styrker lokal tilhørighet.

Reguleringsplaner for Bybanen

Bystyret besluttet i 2010 at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem.

Strategisk planprogram for den sentrale delen av Åsane

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et forslag til strategisk planprogram for Åsane sentrale deler. Forslaget er sendt til offentlig høring med merknadsfrist 20. november 2022.

Områdereguleringsplan for Spelhaugen

Planforslaget for Spelhaugen er under arbeid. Bakgrunnen for planarbeidet er kommuneplanens arealdel og dens målsetninger om styrking av bydelssentre, lokalsentre og fortetting i byggesonen.

Områdereguleringsplan for Fyllingsdalen sentrale deler

Planforslaget har lagt ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 26.02.2022-26.04.2022.

Strategisk planprogram for Loddefjord

Det skal utarbeides et strategisk planprogram (SPP) for Loddefjord. Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig, samordnet og planmessig utvikling som er fremtidsrettet og bærekraftig.

Områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet

Byrådet har vedtatt oppstartsak for områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet.

Områdeplan for Laksevågneset

Planen skal sikre viktig infrastruktur og tilstrekkelig skolekapasitet, slik at det blir mulig å utvikle nye boligområder og sentrumsfunksjoner på de gamle industriområdene ved sjøen.