Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Planer under arbeid

Trafikkplan sentrum

Byrådet vedtok i 2020 å starte opp arbeidet med Trafikkplan sentrum. Her finner du informasjon om forslaget som er sendt fra fagetaten.

Gatebruksplan for Nygårdshøyden sør

Det er utarbeidet et forslag til gatebruksplan for Nygårdshøyden sør. Hensikten er å legge premissene for hvordan gatene og byrommene skal opparbeides når infrastrukturen under bakken er utbedret.

Områdereguleringsplan Indre Arna

Områdereguleringen for Indre Arna skal blant annet sikre tilstrekkelig plass til gode byrom, et mangfold av funksjoner og plass til aktiviteter som ivaretar og styrker lokal tilhørighet.

Reguleringsplaner for Bybanen

Bystyret besluttet i 2010 at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem.

Områdereguleringsplan for Spelhaugen

Planforslaget for Spelhaugen er under arbeid. Bakgrunnen for planarbeidet er kommuneplanens arealdel og dens målsetninger om styrking av bydelssentre, lokalsentre og fortetting i byggesonen.

Områdereguleringsplan for Fyllingsdalen sentrale deler

Planforslaget har lagt ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 26.02.2022-26.04.2022.

Strategisk planprogram for Loddefjord

Det skal utarbeides et strategisk planprogram (SPP) for Loddefjord. Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig, samordnet og planmessig utvikling som er fremtidsrettet og bærekraftig.

Offentlig områdereguleringsplan for Loddefjordåsen

Forslag til planprogram til områdereguleringsplan for Loddefjordåsen er sendt til politisk behandling. Gåbyen Bergen og gode sosiale møteplasser er viktige stikkord i det videre arbeidet.

Områdeplan for Laksevågneset

Planen skal sikre viktig infrastruktur og tilstrekkelig skolekapasitet, slik at det blir mulig å utvikle nye boligområder og sentrumsfunksjoner på de gamle industriområdene ved sjøen.

Områdereguleringsplan for indre Laksevåg

Kommunen har startet planarbeid for et område på indre Laksevåg. Utvikling med boliger, næring og attraktive byrom ved vannet står sentralt.