Oppstart av reguleringsarbeid

Her finner du veiledning om oppstartsfasen i et reguleringsarbeid, i tillegg til mal for planinitiativ og skjema for bestilling av oppstartsmøte.

Oppstart av reguleringsarbeid

Før kunngjøring av oppstart av privat planarbeid skal det holdes oppstartsmøte med kommunen (planmyndigheten), jf. plan- og bygningsloven § 12-8 og forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Kunngjøring og varsling om oppstart kan ikke gjennomføres før kommunen har gitt forslagsstiller skriftlig tilbakemelding om dette. 

Hensikten med oppstartsmøte er å legge til rette for en effektiv og forutsigbar planprosess, og avklare viktige forutsetninger for planarbeidet så tidlig som mulig. 

Kommunen tar gebyr for oppstartsmøte. Se gebyrforskriften (tidligere gebyrregulativet).  

Planinitiativ 

Sammen med bestilling av oppstartsmøte skal det sendes inn et planinitiativ. Etter forskrift om planinitiativ § 1 skal planinitiativet i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, se mal for planinitiativ.

Planinitiativet skal vedlegges følgende: 

  • PDF og SOSI med forslag til planavgrensning
  • Forslag til fremdriftsplan

Bergen kommune har følgende krav som følger av kommuneplanens arealdel (KPA 2018):

  • Innledende stedsanalyse (krav følger av KPA 2018 § 8), legges som vedlegg til planinitiativet
  • I saker med krav om klimagassberegning (jf. KPA 2018 § 18) skal klimaambisjoner fastsettes ved hjelp av Klimanorm Bergen, og resultatene skal inngå i planinitiativet.

Se veiledere til kommuneplanens arealdel 2018

Det anbefales ikke å utarbeide mer materiale enn nødvendig, med mindre annet er avtalt på forhånd. Dokumenter skal holdes korte og konsise, og forholde seg til maler og beslutningsrelevant informasjon. Hvis innsendt materiale vurderes som mangelfullt, vil kommunen etterlyse suppleringer før det tilbys møtetidspunkt. 

Gjennomføring av oppstartsmøte 

I oppstartsmøtet skal de temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget behandles. Ved behov vil øvrige faginstanser/ -etater også være til stede og komme med sine råd og anbefalinger. Det legges opp til at forslagsstiller presenterer planinitiativet og stedsanalyse i starten av møtet til videre diskusjon. Det er mange tema som skal belyses i et planarbeid, på oppstartsmøtet prioriteres samtalen rundt det mest relevante temaene for det konkrete planinitiativet. Forslag til fremdriftsplan drøftes i møtet.  

I oppstartsmøtereferatet skal det redegjøres for avklaringer og konklusjoner det ble enighet om, punkter det er uenighet om og punkter som gjenstår å avklare. Referatet skrives av kommunen.  

I etterkant av møtet sendes referatet til møtedeltakerne for gjennomlesing og  kommentering, før referatet journalføres. Referatet skal være en felles referanse for forslagsstiller og kommunens videre arbeid med planforslaget, og således utgjøre en retningslinje som partene i fellesskap skal arbeide etter.  

Beslutning om at planinitiativet stoppes 

Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at initiativet skal stoppes, jf. pbl § 12-8, 2. ledd. Planinitiativ som stoppes, kan kreves forelagt til politisk behandling for endelig avgjørelse. Stopp av planinitiativ er gebyrbelagt.

Relaterte dokumenter og skjema: