Gå tilbake til:
Du er her:

Oppstart av reguleringsarbeid

Her finner du veiledning om oppstartsfasen i et reguleringsarbeid, i tillegg til mal for planinitiativ og skjema for bestilling av oppstartsmøte.

Før oppstart av arbeid med privat planforslag kunngjøres, skal det holdes oppstartsmøte med kommunen (planmyndigheten), jf. plan- og bygningsloven § 12-8.

Sammen med bestilling av oppstartsmøte skal det sendes inn et planinitiativ, se mal for planinitiativ.

Hensikten med planinitiativ og oppstartsmøte er å legge til rette for en effektiv og forutsigbar planprosess, og avklare viktige forutsetninger for planarbeidet så tidlig som mulig.

Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at initiativet skal stoppes, jf. pbl § 12-8, 2. ledd. Stopp av planinitiativ er gebyrbelagt. Planinitiativ som stoppes kan kreves forelagt til politisk behandling for endelig avgjørelse.

Mer informasjon finner du i dokumentet «Oppstart av reguleringsarbeid, krav til forberedelser».

Oppstartsmøter er gebyrbelagt.
 

Relaterte dokumenter og skjema: