Gå tilbake til:
Du er her:

Folkevalgtopplæring 2019 - 2023

Bergen kommune har et opplæringsprogram for folkevalgte som strekker seg over hele valgperioden.

Utvalg for fullmakter og politisk styringssystem (UFPS) har fått delegert fullmakt til å vedta omfang og gjennomføring av folkevalgtopplæringen. Programmet for folkevalgtopplæring 2019-2023 ble vedtatt den 7. mai 2019. Sentrale punkt i program for folkevalgtopplæringen 2019 - 2023 er:

Bystyret
Opplæringen skal gi den folkevalgte innsikt og kompetanse i rollen som bystyrepolitiker og hvilket ansvar, forpliktelser og rettigheter den folkevalgte har. Store deler av opplæringen i reglement, fullmakter og fullmaktsforståelse, samt samlinger om etikk og korrupsjon, legges til bystyret. Det legges opp til at bystyret skal ha en årlig samling i hele valgperioden. Det blir i tillegg et eget opplæringsopplegg for de nyvalgte representantene i bystyret.

Det skal legges vekt på erfaringsoverføring, systemforståelse og på kommunen som politisk organisasjon. Et av målene med opplæringen er å gi økt forståelse for de politiske rollene og parlementarisme som system. Bystyreopplæringen skal også ha fokus på samfunnsutvikling, regional utvikling, transport, næringsutvikling, lokaldemokrati og ny kommunestruktur.


Bystyreutvalgene
Opplæringen vil i første rekke ta for seg emner som er relevante for det enkelte bystyreutvalg; aktuelle fullmakter og lovverk, samt kompetansebygging innenfor utvalgets fagområder. Alle bystyreutvalgene skal gjennom en basisopplæring om de fagområdene de har ansvar for.

Erfaringen fra inneværende periode viser at det er behov for å styrke kunnskapen om politisk tilsyn og kontroll, innbefattet arbeidet med åresregnskap/årsmelding. Det er også behov for å ha en egen opplæring for utvalgene om arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan.

Bystyreutvalgene avgjør selv opplæringsprogrammet innenfor eget fagområde. Fagopplæringen består i hovedsak av seminarer, befaringer og forelesninger om utvalgte, relevante temaer innenfor utvalgets ansvarssområde. Hvert utvalg bør i løpet av valgperioden gjennomføre minst en studietur til utlandet som omfatter hele utvalget. Denne turen skal bidra til en ekstra fordypning i et tema som er særlig relevant i utvalgsarbeidet.

Heltidspolitikerne
Det vil bli utarbeidet et opplæringsopplegg for heltidspolitikere som går over hele valgperioden, men med størst omfang de to første årene (2019/2021). Målsettingen med opplæringen er å etablere en felles plattform for heltidspolitikerne og øvrige gruppeledere. Hovedtemaer blir ledelse, rolle- og systemforståelse og etikk

Gruppesekretærer
Bystyregruppenes gruppesekretærer vil bli inkludert i bystyreopplæringen og også bli gitt en særskilt opplæring.