Rettigheter og plikter

Som folkevalgt har du en rekke rettigheter, men også plikter. I denne artikkelen vil du finne en oversikt over disse.

Plikter som folkevalgt

Møteplikt

Du er personlig valgt inn i bystyret, selv om du representerer et parti. 

Kommuneloven § 8-1 slår fast at du både har rett og plikt til å delta i møte:

Medlemmer av et kommunalt eller fylkeskommunalt folkeorgan plikter å delta i organets møter hvis de de ikke har gyldig forfall. 

Kriteriene for gyldig forfall er strenge. Gyldige forfallsgrunner er sykdom, at man ikke kan sette til side viktig arbeid eller plikter, eller at man er fraværende på grunn av reise. Møter i andre utvalg er ikke godkjent forfallsgrunn til bystyret og utvalgene, unntaket er møter i utvalg på høyere nivå som fylkestinget eller Stortinget.

Forfall meldes med forfallsgrunn til Bystyrets kontor via en tilsendt lenke som representantene får på e-post når møteinnkalling blir sendt ut. Forfall bør meldes så raskt som mulig og innen kl.  1200 siste arbeidsdag før møtedagen. Det er Bystyrets kontor som innkaller vararepresentanter til det aktuelle møtet, representanten skal ikke gjøre dette selv. Rekkefølgen vararepresentantene innkalles i bestemmes av valgresultatet og ligger fast for hele perioden.

Møte, tale og forslagsrett

Kommuneloven § 8-1 (2) bestemmer at du har rett til å ta ordet og fremme forslag i det folkevalgte organet som du er valgt inn i:

Medlemmer av et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ har møte-, tale- og forslagsrett i organets møter. Det kan ikke gis møte-, tale- og forslagsrett til andre enn organets medlemmer, hvis ikke annet følger av lov. 

Stemmeplikt

Kommuneloven § 8-1 (3) sier også at du har plikt til å stemme:

Medlemmer som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemning, plikter å stemme. Ved valg og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt.

Du stemmer ved å avgi stemmetegn når ordfører eller utvalgsleder tar saken opp til votering. Som regel viser bystyrets representanter stemmetegn ved å reise seg, og ordfører gjør klart at «her stemmes».

Habilitet (forvaltningsloven § 6 og kommuneloven § 11-10)

Folkevalgte har et selvstendig ansvar for å vurdere sin habilitet. 

At en person er inhabil innebærer at det at det finnes omstendigheter som svekker tilliten til hans eller hennes upartiskhet i behandlingen av en sak. Det er viktig at det ikke tas utenforliggende eller usaklige hensyn ved avgjørelser i folkevalgte organer. For å unngå dette er det fastsatt regler om inhabilitet i kommuneloven og Forvaltningsloven. 

Dersom du som folkevalgt er inhabil, eller er usikker på om du er inhabil i en sak som skal opp til behandling, skal du så snart som mulig kontakt med Bystyrets kontor for å få en juridisk vurdering. Da oppgir du en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker en vurdering av din habilitet i saken. 

På bakgrunn av en vurdering og anbefaling fra Bystyrets kontor, tar organet selv stilling til om representanten er inhabil eller ikke. Avgjørelsen tas med alminnelig flertall. 

Dersom en representant kjennes inhabil i en sak, kan Bystyrets kontor innkalle vara, som deltar i behandlingen av den aktuelle saken. 

Link til reglement for habilitet:

 https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-18-301/filer

Rettigheter som folkevalgt

Rett til fri fra arbeid (kommuneloven § 8-1)


Alle folkevalgte har krav på fri fra sitt alminnelige arbeid i det omfang dette er nødvendig, fordi man har møteplikt i kommunale folkevalgte organer. Man har også krav på fri for den tid det tar å reise til og fra møtene.

Rett til fri arbeid er regulert i kommuneloven § 8-2:

Arbeidstakere har krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer. Arbeidstakere som har et kommunalt eller fylkeskommunalt verv på heltid eller deltid, har også rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden.

Tapt arbeidsfortjeneste (kommuneloven § 8-2)

Folkevalgte som på grunn av tillitsvervet påføres inntektstap eller andre utgifter, har krav på å få erstattet dette opp til et gitt beløp fastsatt i Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Bergen kommune. Dersom det fremsettes krav om refusjon av tapt arbeidsfortjeneste, må arbeidstakeren dokumentere tapene i form av erklæring fra arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende må dokumentere dette gjennom å fremlegge ligningsattest og egenmelding som sannsynliggjør tapet. Det er kun trekk i lønn fra arbeidsgiver, faktisk tap av overtidsgodtgjørelse eller dokumentert og faktisk tap av inntekt i næring som gir rett til kompensasjon. 

Folkevalgte som på grunn av tillitsvervet påføres inntektstap eller andre utgifter, har krav på å få erstattet dette opp til et gitt beløp fastsatt i Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Bergen kommune. Dersom det fremsettes krav om refusjon av tapt arbeidsfortjeneste, må arbeidstakeren dokumentere tapene i form av erklæring fra arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende må dokumentere dette gjennom å fremlegge ligningsattest og egenmelding som sannsynliggjør tapet. Det er kun trekk i lønn fra arbeidsgiver, faktisk tap av overtidsgodtgjørelse eller dokumentert og faktisk tap av inntekt i næring som gir rett til kompensasjon.

Godtgjørelse 

Den som har et kommunalt verv har rett til godtgjørelse for sin innsats. Reglene for godtgjørelse fastsettes av bystyret. I Bergen kommune er regler om økonomisk godtgjørelse for folkevalgte nedfelt i “Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Bergen kommune. Noen sentrale bestemmelser gjelder godtgjørelse for møter, befaringer og opplæring.

Lenke til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Bergen kommune:

https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-20-210/filer

Befaringer

Befaringer som ikke holdes i forbindelse med komitemøte eller andre møter, godtgjøres med 1846 kroner dersom befaringen varer mer enn tre timer. For befaringer som varer mindre enn tre timer godtgjøres med 1310 kroner.

Opplæring

Opplæring som inngår i Folkevalgtopplæringsprogrammet 2019-2023, godtgjøres med 1846 kroner (1310 kroner dersom opplæringen varer under 3 timer). Dersom opplæringen gis i forbindelse med/i forkant av møter hvor representanten får godtgjørelse for å delta, gis det ingen egen godtgjørelse for opplæringen.