RSS

Bystyrets organer

Bystyrets kontor

Bystyresekretariatet administrerer det politiske systemet (beslutningssystemet) i kommunen og er hele bystyrets sekretariat.

Sekretariat for kontrollutvalget

Kontrollutvalget har et eget sekretariat som yter faglig bistand i de sakene som utvalget har til behandling.

Byombudet

Byombudet er et uavhengig kontrollorgan underlagt bystyret. Byombudet skal påse at det ikke blir gjort feil eller urett mot den enkelte innbygger i den kommunale forvaltningen.