Tyske soldater paraderer på Torgallmenningen i 1940. Foto fra Motstandsarkivet i Bergen Byarkiv.
Tyske soldater paraderer på Torgallmenningen i 1940. Foto fra Motstandsarkivet i Bergen Byarkiv.
Bilde: Andreas Mørch Saure

Dokumenter fra okkupasjonstiden

Den 9. april er det 70 år siden tyskerne okkuperte Norge. Bergen Byarkiv markerer dette med å vise digitaliserte dokumenter fra okkupasjonstiden.

I tillegg relanserer vi Motstandsarkivet og nettutstillingen «Bestefar trodde det var dommedag».

Motstandsarkivet består av en stor og innholdsrik samling arkivdokumenter som stammer fra okkupasjonen av Bergen og Vestlandet forøvrig. Samlingen omfatter intervjuer med motstandsfolk, beretninger om Nacht und Nebel-fangene, en rekke fotografier fra Bergen i krigens dager og mye annet stoff som gir et godt innblikk i krigens historie. Vi har tidligere publisert arkivlister og utvalgte deler av Motstandsarkivet. Nå har byarkivet digitalisert ytterligere materiale.

Det gjelder Inga Bentungs album med fotografier, avisutklipp, rasjoneringskort, beslaglagte postkort og bilder av propagandaplakater fra Nasjonal Samling m.m. Albumet spenner over tidsperioden fra 9. april 1940 og frem til frigjøringen i 1945. Lisbeth Larsen ved Bergen Byarkiv har skrevet artikkel om albumet.

De urørte arkivene

Bergen Byarkiv ønsker også å løfte frem arkiver som er mindre benyttet i historieskrivingen, når vi nå markerer at det er 70 år siden invasjonen under 2. verdenskrig. Okkupasjonen satte også sitt preg på kommunal virksomhet. Vi har derfor digitalisert protokoller fra enkelte utvalg og etater.

Katastrofeutvalget opprettet etter instruks fra Politidepartementet 5. november 1943 skulle stå for organisering av tiltak i forbindelse med luftangrep. Utvalgets oppgaver besto i å samle, transportere og innkvartere husville innbyggere. Arkivmaterialet fra Katastrofeutvalget dreier seg primært om eksplosjonsulykken 20. april 1944 og bombeangrepet 29. oktober samme år. Rapportene kan du laste ned her:

Bergen brannvesens arkiv inneholder brannrapporter som forteller mer om eksplosjonsulykken og om bombingen av Laksevåg 4. oktober 1944. Rapportene er fra utrykningene og beskriver åsted for brannen, når den ble meldt, mannskapenes ankomst til brannstedet, medgått vannmengde, beskrivelse av brannens forløp og slukningsarbeidet, samt vurderinger av brannårsak og skadeomfang. Her er også rapporter fra brannsjefen til brannmesteren, oppgaver over meldinger til og fra Hovedbrannstasjonen, samt diverse andre skriv.

Kriseutvalget, senere Forvaltningsutvalget, ble opprettet 11. oktober 1939 av formannskapet i Bergen. Utvalget skulle behandle alle saker vedrørende kriseforanstaltninger og besørge den kommunale forvaltnings beredskapsstilling. Ansvaret inkluderte kommunens forsyninger av reservemateriell og beskyttelse av kommunens eiendommer og anlegg. Kriseutvalgets forhandlingsprotokoll fra 26. september 1938 til 13. desember 1940 er digitalisert og inneholder vedtak, synspunkter og diskusjoner. Protokollen gir et godt bilde av kommuneledelsens disposisjoner og kontakt med de tyske myndighetene.

Helserådets årsmelding fra 1940 gir innblikk i bergensernes møte med byens helsestell i dette første krigsåret. Årsmeldingen omhandler fødsler og dødsfall, vaksinasjon og smittsomme sykdommer, bolig- og befolkningsforhold, pleiebarntilsyn, helseinstitusjoner, barnehjem, jordmorvesen, helsesøstertjeneste, hjemmesykepleie, husmorvikarvirksomhet, folketannrøkt, psykisk helsevern, helsevern for psykisk utviklingshemmede, kjøtt- og næringsmiddelkontroll, rotteutryddelse osv.

Losprotokoller fra krigsårene inneholder daglige føringer av navn og størrelse på skip, losens navn, forhaling fra og til, fortøyningsmåte samt navn på megler/ekspeditør.

Nettutstillingen "Bestefar trodde det var dommedag" omhandler eksplosjonsulykken 20. april 1944. Da ammunisjonsskipet "Voorboode" eksploderte på Vågen, opplevde bergenserne den største katastrofen i byens 900-årige historie. Det var den verste ulykken i sitt slag i Norge under 2. verdenskrig. Mesteparten av illustrasjonsmaterialet er hentet fra våre arkiver. Vi har også gjengitt beretninger fra personer som selv opplevde eksplosjonsulykken.

Vedlegg