Tyske soldater paraderer på Torgallmenningen i 1940. Foto fra Motstandsarkivet i Bergen Byarkiv
Tyske soldater paraderer på Torgallmenningen i 1940. Foto fra Motstandsarkivet i Bergen Byarkiv

Motstandsarkivet

Motstandsarkivet er en omfattende samling arkivmateriale fra okkupasjonstiden i Bergen og på Vestlandet som er bevart ved Bergen byarkiv.

Samlingen inneholder blant annet intervjuer med motstandsfolk, beretninger om Nacht und Nebel-fangene, en rekke fotografier fra Bergen i krigens dager og mye annet stoff som gir et godt innblikk i krigens historie.

Motstandsarkivet ble etablert i 1995 på initiativ fra Bergens Forsvarsforening, veteranorganisasjonene i Bergen, Hordaland fylkesarkiv, Statsarkivet i Bergen og Bergen byarkiv.

Fra kildene

Representanter for Forsvarsforeningen og veteranorganisasjonene hadde lenge følt at det var på tide, ja nesten i seneste laget, å få samlet inn beretninger, fotografier og annet materiale fra okkupasjonstiden. Særlig var det viktig å oppmuntre dem som hadde deltatt i motstandsarbeidet, til å skrive ned eller eventuelt tale inn på lydbånd eller kassett, sine erfaringer og opplevelser fra krigens dager. Arkivinstitusjonene sa seg villige til å slutte opp om innsamlingsarbeidet.

Arkivets struktur

Samlingene etter Okkupasjonshistoriekomiteene I og II (MA 001 og MA 002), samt tre mindre samlinger adskilt fra Okkupasjonshistoriekomiteen II (MA 003, MA 004 og MA 006) utgjør grunnstammen i Motstandsarkivet. Mesteparten av dette materialet ble i 1997 overført fra Universitetsbiblioteket i Bergen til Byarkivet.

I tillegg til disse samlingene består Motstandsarkivet av ca. 60 mindre avleveringer, mottatt etter møtet i 1995. Det dreier seg om materiale både med direkte tilknytning til motstandsarbeidet og om opplevelser fra krigsfangenskap eller dagligliv og hendelser under okkupasjonsårene. Vi har mottatt manuskripter, lydbånd, fotografier, publikasjoner, dikt og diverse "gjenstander" slik som løpesedler, avisutklipp, rasjoneringskort, legitimasjonskort, for å nevne noe.

Registreringsarbeidet

Alt materiale i Motstandsarkivet er registrert i det elektroniske arkivsystemet ASTA, og det er blitt utarbeidet arkivlister for alle enkeltarkivene. Disse arkivene er navngitt som MA 001, MA 002 osv.

I tillegg til arkivlistene finnes det også en kortfattet presentasjon av alle arkivene i Motstandsarkivet. Det finnes også flere registre som kan benyttes for orientering i materialet. For Okkupasjonshistoriekomiteen I (MA 001) finnes det en person- og saksregister, med signaturen A-2848.003/Z/0001. For Okkupasjonshistoriekomiteen II (MA 002), som er den mest omfattende samlingen i Motstandsarkivet, finnes det en mappe-, sak- og personregister i form av kortkartoteker med signatur A-2848.002/Y/0054. For både MA 001 og MA 002 er det i tillegg utarbeidet en kryssreferanseliste der både de tidligere UBB-referansene og de tilsvarende ASTA-referansene er oppgitt.

Videre er det blitt utarbeidet navnelister for alle arkivene i Motstandsarkivet, med opplysninger om mappeskaperne og referanse til ASTA-signaturene.

Alt dette materialet bidrar til, på en meget interessant og viktig måte, å gi et levende bilde av okkupasjonstiden og motstandskampen. 

Ordningen av Motstandsarkivet ble finansiert av Fond for informasjon om krigstiden i Norge. Ordning og registrering av arkivmaterialet, tekst og skanning er utført av Trude Meland og Teemu Ryymin.

Motstandsarkivet

Smakebiter fra arkivet

Se også