RSS

Kulturmiljøforvaltning

Hvorfor og hvordan verner vi kulturminner?

Kulturminner er de fysiske sporene etter dem som har levd før oss. De kan være kilde til viktig kunnskap og samtidig et bånd til fortiden, og gir oss følelsen av tilhørighet.

Lovverk som gjelder for kulturminner i Bergen

Det er i hovedsak to ulike lover som gir hjemler for vern av kulturminner – Kulturminneloven og Plan og bygningsloven. Myndighetsutøvelse etter de to lovene er delegert til ulike forvaltningsorganer.

Begrepsbruk og ordbok for kulturminnevern

Som andre fagfelt, har kulturminnevernet begreper og ord som kan være vanskelig å forstå. Her finner du kanskje forklaring på noe av det lurer på når det gjelder kulturminnevern og termbruk.

Riksantikvarens klimastrategi for forvaltningen

Klimaendringene gjør at vi står i fare for å miste viktige kulturmiljø, samtidig kan kulturmiljø bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Riksantikvaren lanserte sin klimastrategi 18.august 2021.