Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Støtteordninger

Søk tilskudd til verneverdige kulturminner innen 1.april

Private eiere, stiftelser, velforeninger og venneforeninger kan søke tilskudd til verneverdige kulturminner og/eller formidling og dokumentasjon av disse.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en tilskuddordning og et lavterskeltilbud for deg som er privat eier av verneverdige kulturminner.

Vestland fylkeskommune - tilskot til kulturarv og kultur

Her finn du ei oversikt over alle tilskota Vestland fylkeskommune gjev til kulturarven. Det er ulike søknadsfristar gjennom året til dei ulike tilskotsordningane.

"Ta et tak"-aksjonen

«Ta et tak»-aksjonen retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Eiere av landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon kan søke om støtte bl.a. til tiltak som fremmer kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap.

Andre støtteordninger

På denne siden finner du oversikt over andre kjente tilskuddsordninger til kulturminnetiltak, i hovedsak legater, private stiftelser og fond. Listen er ikke uttømmende.