RSS

Støtteordninger

Søk tilskudd til verneverdige kulturminner innen 5.april

Private eiere, stiftelser, velforeninger og venneforeninger kan søke tilskudd til verneverdige kulturminner og/eller formidling og dokumentasjon av disse.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en tilskuddordning og et lavterskeltilbud for deg som er privat eier av verneverdige kulturminner.

Vestland fylkeskommune - tilskot til kulturarv og kultur

Her finn du ei oversikt over alle tilskota Vestland fylkeskommune gjev til kulturarven. Det er ulike søknadsfristar gjennom året til dei ulike tilskotsordningane.

Riksantikvaren - tilskudd

Her finner du Riksantikvarens informasjon om hva du kan søke om støtte til, og hvordan du går fram for å søke.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Eiere av landbrukseiendommer der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon kan søke om støtte bl.a. til tiltak som fremmer kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap.

"Ta et tak"-aksjonen

«Ta et tak»-aksjonen retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt.

Andre støtteordninger

På denne siden finner du oversikt over andre kjente tilskuddsordninger til kulturminnetiltak, i hovedsak legater, private stiftelser og fond. Listen er ikke uttømmende.