Hvilke bygninger er fredete eller verneverdige?

Byantikvaren får ofte spørsmål om hvorvidt en bygning er fredet eller verneverdig. Her følger en liten oppklaring om begrepsbruken.

ZanderKaaes
Zander Kaaes stiftelse, Kong Oscars gate 67 er et vedtaksfredet kulturminne etter Kulturminneloven.
Bilde: Bergen kommune, Byantikvaren

Svaret på spørsmålet i overskriften er ikke alltid verken entydig eller opplagt. Et fredet kulturminne er et kulturminne som myndighetene tillegger så stor verdi at det må bevares for ettertiden. Et fredet kulturminne kan være enten automatisk fredet eller vedtaksfredet. En fredning er den strengeste form for vern.  Loven som benyttes ved fredning av kulturminner, er Kulturminneloven. For bygninger som er fredet etter kulturminneloven gjelder spesielt strenge regler for bevaring, søknadsbehandling og antikvarisk istandsetting, fordi fredning innebærer at inngrep/endringer må godkjennes av myndighetene.

Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som har gjennomgått en kulturminnefaglig vurdering og er identifisert som verneverdig. Én måte å markere at et kulturminne er verneverdig på, er listeføring. Listeføring fremgår av den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden og er synliggjort i karttjenesten Kulturminnesøk.

Kulturminner kan sikres  vern ved hjelp av Plan- og bygningsloven. Dersom eiendommen din inngår i hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570) i Kommuneplanens arealdel og/eller i en tilsvarende hensynssone eller bevaringsområde i gjeldende reguleringsplan, er den å anse som en del av et kulturmiljø. 

De aller fleste fasadeendringer i slike hensynssoner og bevaringsområder vil kunne være søknadspliktige tiltak. Planbestemmelser og/eller retningslinjer vil som regel være tilknyttet slike hensynssoner. Planbestemmelser kan også være tilknyttet definerte bestemmelsesområder i en arealplan.

For bebyggelse som er vist som verneverdig i Byantikvarens kulturminnegrunnlag, vil det være tilsvarende søknadsplikt, det samme for annen eldre bebyggelse som åpenbart er verneverdig.  

Byantikvaren har utarbeidet et forslag til Kulturmiljøplan for Bergen som ble vedtatt i Bystyret 15.12.2021. Her finner du hensynssonene i Kommuneplanen og andre kulturmiljø beskrevet og i vårt Kulturmiljøkart (som er en digital del av kulturmiljøplanen) er også mange enkeltbygninger avmerket som verneverdig bebyggelse. 

Også bygninger som ikke er klassifiserte i disse kildene, kan være verneverdige. Dette kan gjelde enkeltbygninger med høy arkitektonisk verdi og bygninger som av ulike årsaker ikke er blitt fanget opp gjennom kommunens registreringsarbeid for kulturminner og kulturmiljø.

Er du usikker når det gjelder husets verneverdi, send en enkel forespørsel til Byantikvaren@Bergen.kommune.no 

Andre artikler om temaet: 

Kulturmiljøforvaltning – Byantikvaren 

Fredet - vernet - verneverdig – Riksantikvaren