Takluker

Takvindu

I dag har mange bygninger takvinduer. Noen av våre historiske bygninger har også hatt takvinduer opprinnelig. Det er viktig å benytte historiske forbilder når man vurderer nye åpninger i takflaten.

Etablering av nytt/nye takvindu er søknadspliktig.

For å ivareta områdets historiske preg er det viktig at bygningene,  særlig mot offentlig gate, i størst mulig grad beholder sitt opprinnelige uttrykk. Nye takvinduer med begrenset størrelse og antall kan vurderes mot gate. Ved flere enn ett vindu er det viktig at vinduene harmonerer innbyrdes mht. størrelse og plasseres "rytmisk" og i samme avstand fra gesims. Takvinduer skal ikke plasseres nær valm eller grat (vinklene på taket) og alle deler av takvinduet med synlige beslag skal være plassert så godt som i flukt med takflaten og være tilpasset taktekkingen mht. farge og glans.

Størrelse på bygningen og om det er etablert andre takopplett- eller arker på takflaten spiller også inn når takvindu søkes etablert. Et helhetlig, arkitektonisk uttrykk basert på skjønn blir vektlagt i Byantikvarens vurderinger av søknader om slike fasadeendringer.