Varmepumper på gamle hus

Normalt er det ikke søknadspliktig å sette opp en luft-til-luft varmepumpe, men i en del områder gjelder egne bestemmelser i arealplan for denne typen installasjoner som gjør at det likevel må søkes.

Slike bestemmelser om tekniske anlegg kan i reguleringsplanen være tilknyttet områder regulert til bevaring eller andre byggeområder. Også områder omfattet av hensynssone for bevaring av kulturmiljø og bestemmelsesområder i overordnet arealplan (kommunedelplan eller kommuneplan) kan ha vernebestemmelser som forbyr utvendig plassering av tekniske installasjoner. Da vil etablering av varmepumpe på fasade være avhengig av dispensasjon. 

Om huset ditt ikke befinner seg i et slikt område, kan du montere denne typen anlegg på fasaden uten en vanlig byggesaksbehandling dersom ikke installasjonen av varmepumpen medfører en vesentlig fasadeendring eller berører bærende konstruksjoner, godkjente rømningsveier eller krever hulltaking på brannskillende konstruksjon. Mange mindre tiltak som utgjør en større helhet må ses samlet og vil kunne være søknadspliktig som fasadeendring.  

Å installere en varmepumpe i et fredet bygg vil alltid kreve søknad om dispensasjon. Les mer om fredete og verneverdige bygg her:  Hvilke bygninger er fredete eller verneverdige?

Finn arealplanstatus for din eiendom her:  Bergen kommunes planregister Er du usikker på om tiltaket er søknadspliktig, kan du be om en skriftlig avklaring (gebyrbelagt) fra Plan- og bygningsetaten

En varmepumpe vil gjerne være et fremmedelement og kan ikke plasseres ut mot en eksponert fasade. Den bør søkes plassert på et lite synlig sted, gjerne kasses inn og males i en farge som står seg til huset. Støy fra utedelen til varmepumpen vil kunne være til sjenanse for naboer og dette må du også ta hensyn til ved plassering av anlegget. På større bygninger med flere enheter anbefaler vi alltid at man finner en enhetlig og helhetlig fellesløsning og unngår at det monteres flere slike utvendige installasjoner på samme bygning.

Riksantikvaren har laget en veileder med gode tips for å unngå inngripende og skjemmende plassering av slike utvendige installasjoner på fredet og verneverdig bebyggelse, men som gjerne kan legges til grunn også for all annen bebyggelse.

Riksantikvarens veileder med råd om varmepumper i fredede og verneverdige bygninger