Vindu_Forras
Vinduene blir kalt "husets øyne" og er blant de tydeligste stiluttrykkene på eldre hus

Vinduer og dører

Det legges stor vekt på at de historiske bygningene har stilriktige vinduer og dører. Skal et vindu og dør byttes ut bare fordi de er gamle eller tvert imot tas vare på nettopp fordi de er gamle?

Vinduer

Hvis det er tungtveiende grunner for at man må skifte ut originale vinduer, må disse i så fall erstattes med vinduer i tilsvarende stil. Det finnes imidlertid mange eksempler på at selv tilsynelatende dårlige vinduer kan restaureres og dagens energikrav oppnås med innvendig varevinduer, se Bygg og bevar – innervindu av glass

Hvis huset ditt i løpet av sin levetid har fått satt inn andre typer vinduer enn de originale, bør disse tilbakeføres til vinduer som er stilriktige. Nye vinduer på eldre hus skal som hovedregel være utslående og av tre (ikke plast eller metall). De skal ha flere uavhengig sidehengslede rammer (ikke topphengslede eller såkalte vippevinduer, med mindre det var slike vinduer i huset opprinnelig) og de skal ha riktige proporsjoner og samme vindusinndeling som opprinnelige vinduer.

  • Det anbefales at man ikke benytter falske poster, falske sprosser eller aluminiumdetaljer.
  • Det anbefales at man benytter hjørnejern, stilriktige hengsler og gjennomgående sprosser eller ISOspross.
  • ISOspross: Der gjennomgående sprosser er vanskelige å få smale nok om glasset samtidig skal oppnå ønsket U-verdi. Dersom sprosser er pålimte, anbefales bruk av "spacer" mellom glass og sprosse i nøytral farge, og at "spacere" generelt får en tilpasset farge og ikke er i blank aluminium.

Svært mange bygninger i Bergen er verneverdige og noen er vernet, enten som enkeltobjekter eller som en del av et kulturmiljø. For slike historiske bygninger og kulturmiljø vil det å endre opprinnelige vinduer, vindusplassering, vindusdimensjon og vindusinndeling være en  søknadspliktig fasadeendring (fasadeendring, pbl. §20-1 bokstav c).  Og i motsatt fall (dersom man ønsker å tilbakeføre til opprinnelig vindu (dør-) type), er dette ikke søknadspliktig (pbl. §20-5 bokstav f) – såfremt man kan dokumentere dette med eldre / opprinnelige tegninger eller foto. 

Er du usikker på om tiltaket er søknadspliktig, kan du be om en skriftlig avklaring (gebyrbelagt) fra Plan- og bygningsetaten

Dører 

Gatedøren_LØ7
Gatedører som dette kan ikke byttes uten at huset mister svært mye av sin antikvariske verdi.

Et sentralt element i husets hovedfasade har alltid vært inngangspartiet. Det er gjennom tidene blitt lagt stor vekt på  utformingen av dørbladet, dørklinke med låsbeslag, belistning og dørtram, alt som regel bygget etter datidens stilideal. Derfor er også et originalt inngangsparti en god indikasjon på husets alder. 

Dersom huset ditt har en gammel inngangsdør som trenger fornyelse og vedlikehold, bør utskifting av døren med en ny dør være siste utvei. "Nytt" er ikke alltid ensbetydende med “godt” og heller ikke nødvendigvis bedre enn gammelt. Å bytte ut stiltypiske, håndlagde ytterdører med moderne dører (industriprodukter) vil ikke bare svekke huset antikvariske verdi, men i mange tilfeller også husets fremtidige salgsverdi.

Dørene må derfor så langt som mulig bevares som en del av husets byggestil. Dersom huset ditt allerede har fått en moderne dør, eller dersom forfallet på en gammel dør er kommet svært langt, vil døren likevel kunne erstattet med en kopi av den originale døren. Det vil aldri la seg gjøre å kopiere alle kvalitetene til den opprinnelige døren: Gamle håndverks-teknikker, spor av bruk, patina og identitet som lang tids bruk som regel gir. Slike kopier må uansett ha treverk utvendig, men kan ha kjerne og innside av andre materialer. Særlig forseggjorte originaldører som utgjør en vesentlig del av husets uttrykk, må ikke skiftes med mindre man lager en tilnærmet identisk kopi.

Les mer om dører og vinduer på Byggogbevar.no

Riksantikvarens veiledere: Vedlikehold av vinduer  Vedlikehold av ytterdører

Restaurering av gamle vinduer - veileder

Ordliste for vindusdeler