Kulturhistorisk rapport for kommunale skolebygg fra 1724 til 1979

Få norske byer kan vise til en like lang historie når det gjelder skole og undervisning som Bergen. Det er en glede for Byantikvaren å kunne presentere en verneplan for byens barne- og ungdomsskoler.

Siden opprettelsen av en katedralskole på Holmen i 1153 har skole gått fra å være en teologisk opplæring forbeholdt de få som skulle bli prester, til en grunnleggende allmenopplæring som omfatter alle. Den eldste av de formålsbygde skolene i kommunens eie, Christi Krybbe, er oppført ca. 1740, og er den eldste barneskolen i Norden som fremdeles er i bruk.

Fridalen skole, hovedtrapp
Hovedtrappen, Fridalen skole fra 1939, tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel
Bilde: Byantikvaren i Bergen

Bergen kommune eier om lag 90 skoler. Vi har registrert 70 av disse, skolene oppført før 1980 som fremdeles er i bruk som barneskoler og ungdomsskoler i dag. Hver skole er beskrevet i tekst, kart og bilder og vurdert med tanke på kulturminneverdi. Skolene er presentert i kronologisk rekkefølge i katalogdelen. Foran i rapporten finnes en artikkel om Bergens skolehistorie, skrevet av historiker Baard Skogrand. Videre følger en analysedel som belyser utviklingstrekk og fellestrekk i de registrerte skolene, ment som et bakgrunnsteppe for lesing av rapporten.

Skolene representerer store verdier. Hensikten med arbeidet vårt har vært å skaffe til veie kunnskap om kulturminneverdiene. Ofte finner man det beste av offentlig byggeri nettopp i disse byggene. De speiler også skiftende undervisningsidealer. Verneplanen er ment å gi konkret informasjon og innsikt som kan belyse avveiningen mellom utbyggingshensyn og vernehensyn. Vi har vurdert hvilken type verdi det er snakk om, og hvor stor verdien er. Kulturminner er en ikke fornybar ressurs. Ved å legge en vektet verdivurdering til grunn for tiltak og prioriteringer i det langsiktige arbeidet med skolebygningene, har kommunen mulighet til gjøre veloverveide, bærekraftige prioriteringer.

Vi håper oversikten gir økt kompetanse og bevissthet om skolenes kulturminneverdi og at den blir et nyttig redskap som kan bidra til å fremme vern av de viktigste anleggene. Den er også et innspill til hvordan Byantikvaren anbefaler at Bergen kommune forvalter sine skolebygninger.