Kulturminnegrunnlag: Vågen, kaiene og Bryggen

Kulturminnegrunnlaget er utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for Vågen, kaiene og Bryggen (VKB), der hovedformålet er bevaring av Bryggen med buffersone.

Dette innebærer en vesentlig høyere detaljeringsgrad og det kan sees som et supplement til Kulturminnegrunnlag for kommunedelplan Sentrum.

En viktig målsetting med arbeidet har vært å utvikle en metodikk som er gjennomførbar på områder med ulike særpreg. Resultatet av dette arbeidet skal medføre en større forutsigbarhet i forhold til eventuelle tiltak i planområdet.

Bryggen står i en særstilling, men hele området som utgjør den historiske havnen i Bergen har en svært høy verneverdi. Det har derfor vært viktig å se på hvert enkelt hus i en sammenheng.

Vedlegg