Tilstandsrapport Kongens Solar, 2011

Tilstandsvurderingen av ruinen etter Kongens Solar (id 87123-4) på Bergenhus festning har fått tittelen: "Tilstandsvurdering av ruinen kjent som Kongens Solar".

Tilstandsrapport Kongens Solar 2011 bilde
 
 

En nærmere studie av ruinen, og skriftlige kilder om den, har vist at den inneholder rester etter minst tre ulike bygninger, samt oppførte markeringer.

Det er den opprinnelige middelalderbygningen som er tolket som Kongens Solar, og det var arkitekt Gerhard Fischer som i 1960-årene reiste markeringen av den. De sikreste sporene etter denne bygningen er merkene i østveggen på Håkonshallen. Markeringen av Solaret passer derimot ikke riktig med disse sporene i veggen på hallen. En gjennomgang av foto og tegninger fra "Fischer-arkivet" (i arkivet til Riksantikvaren), antyder også at markeringene ikke alltid er basert på reelle funn av murverk. I tillegg kan de reelle funnene etter murverk som er påvist, også tolkes som rester etter Firkanttårnet som skal ha stått på samme sted på 1500-tallet. De mest iøynefallende bygningsrestene på stedet er likevel etter Rundellen som ble ført opp på 1600-tallet.

Rapporten prøver å skille de ulike ruinrestene fra hverandre, samt å påvise de bygningsmarkeringene som ikke er oppført på bakgrunn av sikre funn etter opprinnelige murer. Dette er viktig for å kunne vurdere hva som bør prioriteres i forhold til videre konservering og formidling.

Den generelle tilstanden til ruinene er preget av løse steiner, forvitrede fuger og oppsprukne murkroner. Lokaliteten er også spesielt preget av begroing i form av gress, mose og busker.

Dagens formidling av ruinen er mangelfull. Den komplekse situasjonen i området med restene etter de ulike bygningene blir ikke kommunisert. Det er bare Kongens Solar som er skiltet, men det finnes ikke informasjon om hva et solar er og at dette er en av flere tolkninger. En vesentlig utfordring i det videre arbeidet med ruinen er derfor å få til en mer fullstendig formidlig av lokaliteten.

Vedlegg