Kulturminnegrunnlag

Kulturminnegrunnlag er en del av Byantikvarens arbeid med å kartfeste og sikre informasjon og kunnskap om det historiske by- og kulturlandskapet i Bergen kommune.

I forbindelse med kommunedelplanarbeider har byantikvaren laget egne temakart som viser strukturer og sammenhenger som utgjør et områdes identitetsskapende elementer. Kartene skal brukes som en "Vær-varsom-plakat" innenfor all planlegging og byggesaksbehandling, og kulturminnevernet blir trukket inn som en aktiv og konstruktiv medspiller i byutviklingen.

Fire ulike tema

Alle kulturminnegrunnlag er utarbeidet fra samme "mal", og er bygd opp rundt fire temaer med tilhørende kartinformasjon; Topografi - Ferdselsårer - Enkeltbygg og anlegg - Bebyggelsstruktur.