Veileder for dokumentasjon av bygninger

Byantikvaren har utarbeidet veileder som skal benyttes av dem som skal utarbeide bygningsdokumentasjon.

Byantikvaren skal vurdere kulturmiljøverdier og gi uttale til alle rivesaker i Bergen kommune. Rivning av bygninger og anlegg er søknadspliktig etter Plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav e.  Det er bygningsmyndigheten som skal gi vedtak om  tillatelse eller avslag på søknaden til slutt. Normalt oversendes søknad eller melding om søknad til Byantikvaren for vurdering av mulige verneinteresser. Vår saksbehandling tar vanligvis 2-4 uker.