Ny forvaltningsplan for verdensarvstedet Bryggen

Det er utarbeidet en ny forvaltningsplan for verdensarvstedet Bryggen (2021-2025) som erstatter tidligere plan fra 2005. Planen ble vedtatt av Verdensarvrådet 01.12.2020 og handlingsplanen 20.04.2021.

Forside
undefined

Bryggen ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1979. Forvaltningen av verdensarvstedet Bryggen har utviklet seg i tråd med endringer i kulturminneforvaltningen i Norge og UNESCOs krav til forvaltning av verdensarvsteder. Verdensarvstedet Bryggen fikk sin første forvaltningsplan i 2005. Arbeidet med rullering av forvaltningsplanen ble startet i forbindelse med etablering av Verdensarvråd og Fagråd for Bryggen i 2018. 

Formålet med forvaltningsplanen er å sikre en best mulig bevaring av verdensarvstedet Bryggen. De fremragende universelle verdiene (OUV) skal sikres for fremtiden, samtidig som en skal legge til rette for en bærekraftig utvikling av Bryggen som en integrert del av Bergen som by, både miljømessig, sosialt og økonomisk. 

Planen skal være et hjelpemiddel for å koordinere innsats og samarbeid mellom myndigheter og aktører for å møte utfordringene verdensarvstedet har, enes om en visjon og mål for verdensarvstedet, og arbeide for å oppfylle visjonen og nå målene. 

Forvaltningsplanen gjelder for en periode på fire år og skal rulleres ved utløpet av perioden. Den skal være ferdig rullert innen fire år etter at den er vedtatt. 

Forvaltningsplanen gir oversikt over: 

  • innholdet og begrunnelsen for verdensarvstatusen
  • utfordringer og påvirkningsfaktorer for verdensarven
  • juridiske og tematiske planer som finnes og berører verdensarven
  • hvilke tiltak som skal gjennomføres for å ivareta og utvikle verdensarven
  • hvordan kunnskap om verdensarven fremskaffes, dokumenteres og formidles
  • hvordan det samarbeides nasjonalt og internasjonalt for å styrke verdensarven i global sammenheng
  • hvordan verdensarvverdiene overvåkes

Du kan laste ned dokumentet fra denne lenken: